Książki wydane w 2023 roku

The industry of electric vehicles: environmental, marketing and social aspects of management

edited by Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Krzysztof Waśniewski

Kraków 2023

e-ISBN 978-83-67491-20-4

Table of Contents /pdf/ Introduction /pdf/

Cyfrowe oblicza buntu kobiet. Wirtualne praktyki komunikacyjne na rzecz zmiany społeczno-kulturowej w Polsce w latach 2016–2022

Grażyna Piechota

Kraków 2023

ISBN 978-83-67491-34-1
e-ISBN 978-83-67491-35-8

DOI: 10.48269/978-83-67491-35-8

„Problematyka książki jest aktualna, bardzo ważna i znacząca poznawczo. Przedmiotem analizy są bowiem Czarne Marsze, a następnie Ogólnopolski Strajk Kobiet, które odbywały się w zaznaczonym interwale czasowym w Polsce. Merytoryczną wartość książki oceniam bardzo wysoko. Walory poznawcze książki wynikają z połączenia różnych perspektyw badawczych i wielości teorii zastosowanych do wyjaśnienia zjawiska protestu kobiet jako nowego ruchu społecznego. Łącząc różne pola analizy, Autorka potwierdziła rosnące znaczenie komunikacji wirtualnej dla dyskursów tożsamościowych”.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Iwony Hofman, UMCS w Lublinie

„Przedstawiona mi do recenzji praca to ciekawa lektura, przybliżająca obraz buntu kobiet w Polsce. Stanowi dobre i wartościowe źródło wiedzy o ruchach protestu, z naciskiem na dyscyplinę nauki o mediach i komunikowaniu. Rzetelna analiza badawcza przeprowadzona przez Autorkę zaprezentowana została w sposób niezwykle syntetyczny i sprawny, co może stanowić inspirację dla młodszych badaczek i badaczy w tym obszarze”.

z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, prof. SGH

Motywacyjna podstawa prawa

Julia Stanek

Kraków 2023

ISBN 978-83-67491-07-5
e-ISBN 978-83-67491-08-2

Spis treści /pdf/

Turystyka w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Aspekty interdyscyplinarne

pod redakcją naukową Izabeli Kapery

Kraków 2023

e-ISBN 978-83-67491-27-3

Inkluzja młodzieży akademickiej z niepełnosprawnością przez pryzmat potrzeb i barier

Inclusion of university students with disabilities through their needs and the barriers they face

redakcja / edited by Joanna Konarska, Monika Zabrocka

Kraków 2023

e-ISBN 978-83-67491-28-0

Dzieci polskich imigrantów w Norwegii

Adaptacja z perspektywy dzieci, młodych dorosłych, ekspertów i państwa norweskiego na przełomie XX i XXI wieku

Stella Strzemecka

Kraków 2023

e-ISBN 978-83-67491-18-1

Spis treści /pdf/

Metody interpretacji danych w badaniach poligraficznych. Problem subiektywizmu ekspertów przy opiniowaniu

Marcin Gołaszewski

Kraków 2023

ISBN 978-83-67491-26-6
e-ISBN 978-83-67491-23-5

Książka poświęcona została jednemu z najważniejszych aspektów badań poligraficznych, związanemu ze sposobem ich prowadzenia, a zwłaszcza z oceną uzyskiwanych wyników […]

Niebagatelne znaczenie miało doświadczenie zawodowe i własna praktyka ekspercka Autora, który potrafił te atuty w pełni wykorzystać. W widoczny sposób wpłynęło to na treść opracowania oraz wartość podanych w nim ustaleń i wniosków, jak również podniosło jego walor naukowy i praktyczny […]

Książka powinna być obowiązkowym źródłem informacji dla biegłych i innych specjalistów zajmujących się badaniami poligraficznymi, ale będzie też ciekawą lekturą dla biegłych innych specjalności i osób zainteresowanych od strony naukowej i praktycznej kryminalistyki, jak również dla studentów różnych kierunków studiów (np. prawniczych, bezpieczeństwa wewnętrznego, nauk policyjnych).

fragment recenzji sporządzonej przez prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego

Odyseja psychiatryczna. Schizofrenia – analiza procesów leczących

red. Krzysztof Walczewski

Kraków 2023

ISBN 978-83-66007-51-2
ISBN 978-83-67491-21-1 (oprawa twarda)
e-ISBN 978-83-66007-87-1

DOI: 10.48269/978-83-66007-87-1-C

Spis treści /pdf/

Chemia surowców kosmetycznych. Ćwiczenia laboratoryjne

wydanie drugie uzupełnione

Artur Budzowski, Regina Gil, Katarzyna Zięba

Kraków 2023

ISBN 978-83-67491-09-9

Autorzy pracy […] opisują i analizują istotne kwestie związane z wytwarzaniem preparatów kosmetycznych. Zagadnienia te dotyczą między innymi metod pozyskiwania, oczyszczania i analizy zarówno substancji aktywnych, jak i pomocniczych.
Każde z ćwiczeń praktycznych opatrzone zostało wstępem teoretycznym, niezbędnym do poznania pojęć przy wykonywaniu doświadczeń. W każdym z ćwiczeń laboratoryjnych uwypuklono zagrożenia BHP, mogące wystąpić przy ich wykonywaniu. Jest to niezmiernie ważne, bowiem doświadczenia z użyciem odczynników chemicznych stanowią bez wątpienia jedne z najbardziej niebezpiecznych zajęć praktycznych wymagających wiedzy, skupienia i koncentracji.
Zebrane zestawy doświadczeń są merytorycznie właściwe i ułatwią zrozumienie i dyskusję celu poszczególnych ćwiczeń , które opisano z zastosowaniem reguł standaryzacji symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry), nazw surowców stosowanych w kosmetyce (INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), jak również z zachowaniem procedur obowiązujących w recepturze farmaceutycznej.

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. inż. Piotra Kowalskiego

Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle akt sądów kryminalnych wybranych miast dawnego województwa krakowskiego od połowy XVI do XVIII wieku

Wacław Rosa

Kraków 2023

ISBN 978-83-66007-90-1
e-ISBN 978-83-67491-13-6

Spis treści /pdf/

Podstawy skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej

Administracyjnoprawne uwarunkowania opieki zakładowej

Wojciech Maciejko

Kraków 2023

ISBN 978-83-67491-24-2

Monografia dr. hab. Wojciecha Maciejki stanowi całościowe ujęcie od strony teoretycznej problematyki wydawania decyzji o umieszczeniu danej osoby w domu opieki społecznej […] i może stanowić cenne narzędzie pracy dla osób na co dzień stykających się z problematyką umieszczania zainteresowanych osób w domach opieki społecznej oraz funkcjonowania ich w tego rodzaju placówkach.

Książka […] dotyka […] zagadnienia umieszczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby w domu opieki społecznej […] i omawia warunki wynikające z indywidulanych zdarzeń, stanowiące podstawę umieszczenia danej osoby w domu opieki społecznej, kwestię procedury wydania decyzji o umieszczenie w tego rodzaju placówce, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kwalifikowania przez właściwy organ sytuacji bytowej zainteresowanego, oraz niezwykle ważną problematykę pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej, w tym bardzo ważkie i kontrowersyjne zagadnienie dotyczące ograniczenia wolności pensjonariusza.

z recenzji dr. hab. Przemysława Szustakiewicza