Książki wydane w 2022 roku

Ordering what cannot be done is not possible. The Legal Reasoning of Nūr al-Dīn al-Sālimī (1869–1914)

Jerzy Zdanowski

Kraków 2022

ISBN 978-83-67491-16-7
e-ISBN 978-83-67491-17-4

DOI: 10.48269/978-83-67491-17-4-C

Egzystencjalne uwarunkowania odporności i prężności psychicznej

Tadeusz M. Ostrowski

Kraków 2022

ISBN 978-83-67491-14-3
e-ISBN 978-83-67491-15-0

Książka […] jest spójną merytorycznie i klarownie napisaną monografią. Została ona poświęcona kluczowym wymiarom, które definiują istotę człowieczeństwa: motywacji o charakterze egzystencjalnym, sensowi istnienia oraz wartościom ukierunkowującym nasze działanie. Te doniosłe w sensie filozoficznym i psychologicznym zagadnienia są przez Autora rozważane w kontekście odporności (prężności) psychicznej, a więc zjawiska resilience, niezwykle aktualnego i będącego współcześnie częstym przedmiotem badań naukowych.

[…] książka jest opracowaniem niezmiernie interesującym, potrzebnym i charakteryzującym się wysokim poziomem merytorycznym. Autor rozważa zagadnienia kluczowe dla udzielenia odpowiedzi na pytanie o sens ludzkiej egzystencji. Widoczna jest erudycja Autora i swoboda podczas charakteryzowania skomplikowanych problemów z pogranicza psychologii i filozofii: są one analizowane klarownie, w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu. Dodatkowo Autor udowadnia, że trudne do zdefiniowania pojęcia można poddać operacjonalizacji, należy je badać, a wyniki wykorzystać w praktyce psychologicznej, profilaktyce społecznej i promocji zdrowia.

Nie mam wątpliwości, iż opracowanie […] znajdzie szeroki krąg odbiorców, zarówno wśród naukowców, studentów, jak i osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką zdrowia i rozwoju osobistego.

Z recenzji dr hab. Przemysława Piotrowskiego, prof. UJ

Emocje i motywacja w prawie. Wybrane aspekty

Redakcja naukowa Julia Stanek

Kraków 2022

ISBN 978-83-67491-05-1
e-ISBN 978-83-67491-06-8

Spis treści /pdf/ Abstracts

Cisza. Refleksje nie tylko pedagogiczne

Teresa Olearczyk

Kraków 2022

ISBN 978-83-67491-02-0
e-ISBN 978-83-67491-03-7

Autorka podejmuje niezwykle ważny i aktualny temat – ciszy. Umiejętnie odwołuje się do ciszy nie tylko jako zagubionej rzeczywistości, lecz podejmuje wiele interesujących, a zarazem różnorodnych jej aspektów. Podkreśla możliwości tkwiące w ciszy, sposoby jej poszukiwania, wzmacniania i trwania w niej, zdolność stosowania ciszy w codziennym życiu, a jednocześnie ukazuje wrażliwość społeczno-moralną i intelektualną, która rodzi się w ciszy i z ciszy. Co fascynujące, zapytała o ciszę osoby wybitne i powszechnie znane, by później dokonać analizy zjawiska ciszy w rozwoju i życiu codziennym człowieka.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Elżbiety Osewskiej

Autorka znacznie poszerzyła i wyraźnie pogłębiła dotychczasową wiedzę na temat wartości ciszy jako zjawiska fizycznego i psychologicznego w życiu ludzi i edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Zebrane i przepracowane informacje klarownie osadziła w całokształcie dotychczasowej wiedzy teoretycznej i praktyki wychowawczej z tego zakresu, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. […] Zalety metodologiczne, merytoryczne i aplikacyjne przedstawionej do opiniowania monografii niewątpliwie kwalifikują ocenianą pracę do druku. 

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Aleksandra 

Spis treści /pdf/

Surowce polifenolowe. Zastosowania i perspektywy

Małgorzata Kalemba-Drożdż
Agata Grzywacz-Kisielewska
Agnieszka Cierniak

Kraków 2022

ISBN 978-83-66007-91-8

Monografia jest zbiorem interesujących i aktualnych artykułów naukowych, o charakterze zarówno oryginalnych prac badawczych (rozdziały 1 i 3), jak również prac poglądowych (rozdziały 2, 4, 5 i 6). (…)

Podjęta w monografii problematyka jest z pewnością aktualna i obejmuje zarówno zagadnienia związane z potencjałem leczniczym polifenolowych ekstraktów roślinnych i mieszanek ziołowych w kierunku wspomagania leczenia chorób nowotworowych, z którymi borykają się społeczeństwa na całym świecie, jak również zwraca uwagę na wyzwania związane ze zrównoważoną gospodarką i ochroną klimatu. (…)

Tematyka podjęta w monografii i zawarte w niej treści powinna zainteresować szerokie grono czytelników zajmujących się zarówno badaniami biomedycznymi, jak też dietetyką, technologią przetwórstwa surowców roślinnych do celów spożywczych oraz botaniką czy też chemią”. dr hab. Maja Grabacka

Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw

Redakcja: Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski

Kraków 2022

ISBN 978-83-66007-93-2
e-ISBN 978-83-66007-97-0

Spis treści /pdf/

Innowacyjność, konkurencyjność, jakość, wiedza i uczenie się komponentami rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu

Redakcja: Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski

Kraków 2022

ISBN 978-83-66007-94-9
e-ISBN 978-83-66007-98-7

Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu Część II: Między teorią a empirią

Silver lining. Psychological challenges in a time of crisis Part II: Between the theoretical and the empirical

pod redakcją Marka Majczyny

Kraków 2022

ISBN 978-83-66007-88-8
e-ISBN 978-83-66007-89-5

Spis treści /pdf/ E-book do pobrania