Książki wydane w 2021 roku

Rozświetlenia. Wyzwania psychologiczne w czasie przełomu Część I: Stres i jakość życia

Silver lining. Psychological challenges in a time of crisis Part I: Stress and quality of life

pod redakcją Marka Majczyny

Kraków 2021

ISBN 978-83-66007-78-9
e-ISBN 978-83-66007-79-6

Splot wielu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, przestrzennych, kulturowych, postępującego rozwarstwienia w zakresie poziomu materialnego życia ludzi w połączeniu z pandemią ogólnoświatową uformowały nowe warunki społecznej koegzystencji, które zmuszają jednostki do szukania nowych efektywniejszych strategii adaptacyjnych i skutecznych form radzenia sobie. To wszystko sprawia, że nauka musi wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom w tym także psychologia, aby zjawiska te szybko rozpoznawać i podpowiadać społeczeństwu jak sobie z nimi radzić. Prowadzenie badań w tych okolicznościach jest nie tylko wyzwaniem ale i moralnym obowiązkiem przedstawicieli zarówno nauk ścisłych, medycznych i o zdrowiu w stosunku do, których obecnie kieruje się największe oczekiwania, ale również społecznych w tym psychologii. […] W tym znaczeniu recenzowana monografia wpisuje się w szeroki nurt badania zagadnień jakości życia w warunkach ponowoczesnych zagrożeń.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Antoniego Wontorczyka, prof. UJ

Spis treści /pdf/ E-book do pobrania

Funkcja i treść. Dychotomie polskiej architektury XX wieku w twórczości Jana Kruga (1911–1987)

Jerzy Wowczak

Kraków 2021

ISBN 978-83-66007-69-7

Przedstawiona do recenzji monografia poświęcona architektowi Janowi Krugowi wpisuje się w cykl podjętych w ostatnich latach badań, poświęconych polskim architektom, tworzącym w czasach, w których architekturę charakteryzowały wskazane w tytule dychotomie, w tym m.in.: Helenie i Szymonowi Syrkusom, Bohdanowi Lachertowi i Józefowi Szanajcy, Witoldowi Minkiewiczowi, Witoldowi Cenckiewiczowi, Adolfowi Szyszko-Bohuszowi, Ludwikowi Woytyczko, Zbigniewowi Kupcowi, Fryderykowi Tadanierowi, Wacławowi Nowakowskiemu, Bolesławowi Schmidtowi, Andrzejowi Frydeckiemu (dwie ostatnie monografie to dysertacje doktorskie) i wielu innym, o których wspomina także Jerzy Wowczak w swojej pracy. Wszyscy oni, urodzeni przed wojną i wtedy kończący studia a następnie rozpoczynający aktywność zawodową, czasem kontynuowaną w czasie okupacji (niektórzy w Polsce, część zagranicą), po 1945 roku podjęli aktywność związaną z odbudową i modernizacją kraju. Ich twórczość, pomimo utrudnionych kontaktów z architektami z zagranicy, ograniczeń i nacisków natury politycznej (rozdz. o próbie werbowania Jana Kruga przez UB w celu infiltracji środowiska architektonicznego), i ekonomicznej, wpisała się w sposób nowatorski, często na światowym poziomie, w architektoniczny krajobraz Polski. Zaprezentowane w pracy ujęcie tematu uważam za właściwe i w pełni czytelne. Z uznaniem należy ocenić dociekliwość i staranność autora w pozyskiwaniu wielu materiałów archiwalnych, które zostały poddane wnikliwej analizie.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. arch. Marzanny Jagiełło

Monografia pt. Funkcja i treść. Dychotomie polskiej architektury XX wieku w twórczości Jana Kruga (1911–1987) autorstwa Jerzego Wowczaka jest książką wartościową ze względu na treści poznawcze, ale również pożyteczną w kształtowaniu postaw młodego pokolenia architektów i walory popularyzacyjne wśród szerszego grona osób zainteresowanych współczesną polską architekturą. 

Wspomniane już „poznawanie” Jana Kruga i jego twórczości w rozdziałach 7, 8 i 9 dokonane jest z godną pochwały skrupulatnością i zauważalną empatią. Obok życiorysu i faktów charakteryzujących twórczość architektoniczną i artystyczną, prace dydaktyczne i aktywność organizacyjną osobowość Jana Kruga pokazana jest poprzez liczne fotografie z życia prywatnego, krąg znajomych i współpracowników – niekiedy ówczesnych luminarzy – oraz korespondencję. Żałować tylko należy, że wśród tych materiałów nie znalazły się – pewnie niezachowane – ślady prac nad okupacyjnymi planami rozbudowy Krakowa prowadzonymi w pracowni Panthera, mogłoby być interesującym uzupełnieniem dokumentów na temat twórczości niemieckiego architekta Huberta Rittera. Dychotomie w twórczości – ale i w postawach życiowych – spotykane niekiedy w czasie okupacji i powojennego ustroju Polski – bodaj najbardziej dosadnie, wręcz groteskowo – ujawniły się w okolicznościach złożenia dwu prac konkursowych na otoczenie gmachu ORZZ w Krakowie. Te i inne projekty Kruga, przedstawia Autor bez zbędnych komentarzy wartościujących przesłanki projektantów, za to w sposób uporządkowany profesjonalnym obiektywizmem i wspomagany licznymi reprodukcjami.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Böhma

Polskie Kontyngenty Wojskowe w Afganistanie na przykładzie 6 Brygady Powietrznodesantowej w ramach XI zmiany PKW. Doświadczenia i wnioski

Bogdan Tworkowski

Kraków 2021

ISBN 978-83-66007-84-0
e-ISBN 978-83-66007-86-4

Praca dokładnie i rzetelnie prezentuje proces przygotowania stanów osobowych 6 Brygady Powietrznodesantowej do wykonywania zadań w operacji wojskowej w Afganistanie oraz przebieg samej realizacji tych zadań. Właściwie opisuje współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, z lokalnymi władzami, z ludnością cywilną […]. Najważniejsze w tej monografii, w mojej ocenie, są zebrane i trafnie opisane wnioski, umiejętne omówienie wyników badań i zebranych doświadczeń. Stąd zgadzam się z opinią Autora przedstawioną we wstępie, że opisane doświadczenia i wnioski pozwolą na przybliżenie specyfiki działań PKW na arenie międzynarodowej oraz są cenną wiedzą dla przyszłych kontyngentów […]. Monografia stanowi dzieło istotne, szczególnie dla odbiorców interesujących się problematyką przygotowania misji wojskowych. Została przygotowana rzetelnie, potwierdzając dużą wiedzę Autora o opisywanej problematyce oraz jego sumienność naukową. Walorem, podnoszącym wiarygodność przekazu, jest to, że Autor sam uczestniczył we wszystkich etapach opisywanych działań 6 Brygady Powietrznodesantowej […]. Podnoszona problematyka wpisuje się w systemowe rozwiązania w zakresie działania sił zbrojnych poza granicami kraju. 

gen. dyw. (r.) prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (fragment recenzji wydawniczej)

Kształcenie w sieci – teoria i praktyka. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych i nie tylko

Agnieszka M. Sendur
Agnieszka Kościńska

Kraków 2021

ISBN 978-83-66007-73-4
e-ISBN 978-83-66007-83-3

Monografia autorstwa Pań dr Agnieszki M. Sendur i dr Agnieszki Kościńskiej jest podręcznikiem przeznaczonym głównie dla studentów kierunków filologicznych i nauczycieli języków obcych. Autorki podjęły bardzo ważny obecnie temat kształcenia z wykorzystaniem formy zdalnej. Temat jest też niezwykle aktualny, gdyż epidemia SARS-CoV-2 wymusiła tę formę realizowania edukacji. Autorki nie skupiają się jednak na kontekście pandemicznym, ale ujmują zagadnienie szerzej, traktując kształcenie zdalne jako jeden z elementów edukacji przyszłości.

z recenzji dr. hab. inż. Janusza Morbitzera, prof. nadzw. AWSB

Recenzowana monografia jest starannie przygotowanym studium problematyki nauczania zdalnego, rzetelnie omawiającym wiele istotnych aspektów kształcenia językowego w sieci. […] Do potencjalnego kręgu odbiorców monografii należy zaliczyć pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych teorią i praktyką edukacji zdalnej, studentów kierunków filologiczno-pedagogicznych, a także (a może przede wszystkim) nauczycieli poszukujących fachowych porad i praktycznych wskazówek odnośnie do korzystania z nowoczesnych metod nauczania języków obcych.

z recenzji dr. hab. Wojciecha Malca

Spis treści /pdf/