Książki wydane w 2020 roku

Seniorzy w przestrzeni nowego miasta. Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego słuchacze

Małgorzata Leśniak, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Magdalena Zimoń

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-37-6

Spis treści /pdf/

Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914). Analiza form i przestrzeni

Jan Schubert

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-35-2

Spis treści /pdf/

Testowanie i certyfikacja w glottodydaktyce języków ogólnych i specjalistycznych

Agnieszka M. Sendur

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-62-8

Praca ta stanowi cenne kompendium wiedzy na temat certyfikacji w zakresie języka angielskiego zarówno tej o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym (LSP), i może okazać się niezwykle przydatna dla glottodydaktyków, nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz osób zamierzających przystąpić do egzaminu certyfikującego.

z recenzji dr hab. Marty Kaliskiej

O dialogu architektury i sztuki. Wybór esejów

Silver lining. Psychological challenges in a time of crisis Part II: Between the theoretical and the empirical

Redaktor: Katarzyna Banasik-Petri
Autorzy: Katarzyna Banasik-Petri, Bartosz Haduch, Barbara Stec, Piotr Wróbel
Słowo wstępne: Krzysztof Ingarden

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-58-1

Monografia O dialogu architektury i sztuki. Wybór esejów to dyskusja, jak projektować przestrzeń do życia, by wzbudzała nasze emocje. „Piękna architektura” stawiająca sztukę na pierwszym planie, poruszająca nasze zmysły jest miejscem, w którym można nawiązać dialog, aby być razem ponad podziałami. Być może rozwiązaniem są realizacje prezentowanych czterech różnych pracowni architektonicznych (Studio Granda, Herzog&deMeuron, Peter Zumthor, Zaha Hadid), które od ponad trzydziestu lat, interpretując współczesną rzeczywistość, próbują pięknem uczynić świat lepszym i bardziej przyjaznym współczesnemu człowiekowi. Niniejsza książka, będąca zbiorem tekstów kadry naukowej Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pod redakcją Katarzyny Banasik-Petri, próbuje przybliżyć i naświetlić ten problem pod różnymi kątami, w oparciu o analizę konkretnych wybitnych przykładów współczesnych dzieł architektury.

Spis treści /pdf/ Table of Contents /pdf/

Historia ustroju Polski 1918–1997. Głowa państwa

Jacek M. Majchrowski

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-54-3

Spis treści /pdf/

Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP. Przyczynek do historii zmagań polskiego wywiadu i kontrwywiadu z wywiadem sowieckim i litewskim

Jan Widacki, Anna Szuba-Boroń

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-57-4

Spis treści /pdf/

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty polityczne i ekonomiczno-społeczne

redakcja naukowa Małgorzata Czermińska, Klemens Budzowski

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-41-3

Spis treści /pdf/

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-48-2

Spis treści
Część I. Zanim powstała Akademia – O pomysłodawcy i założycielach
Jacek M. Majchrowski, Słowo o genezie uczelni [7];
Andrzej Ruchałowski, Dlaczego Andrzej Frycz Modrzewski? Słowo o patronie [12];
Dobry duch Andrzeja Frycza – listy gratulacyjne [16];
Założyciele Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
Prof. dr hab. Jacek Maria Majchrowski [24];
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Maciąg [30];
Prof. nadzw. dr Klemens Budzowski [38];
Prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski (1948–2007) [44];
Prof. dr hab. Maria Kapiszewska [52]

Część II. Krakowska Akademia – Słowo o Uczelni
Barbara Majchrowska, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. [58];
Fotokronika budowy kampusu [62];
Gościli w Krakowskiej Akademii [70];
Profesorowie honorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [74];
Klemens Budzowski, Jubileusz XX-lecia Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [79];
Rektorzy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [100];
Prorektorzy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [102];
Władze dziekańskie rok akademicki 2019/2020 [104];
Inauguracje 2000/2001–2019/2020 [110];
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych [112];
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu [126];
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych [150];
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej [166];
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych [180];
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie [204];
Biblioteka [218];
Centrum Studiów Podyplomowych [224];
Dział Nauczania [228];
Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji [232];
Dział Rekrutacji [236];
Dział Spraw Osobowych [240];
Dział Spraw Studenckich [242];
Dział Współpracy Międzynarodowej [246];
Zagraniczne uczelnie partnerskie [250];
Księgowość [254];
Oficyna Wydawnicza AFM [256];
Studio telewizyjne [260];
Studium Języków Obcych [264];
Praktyki studenckie [273];
Samorząd Studentów [274];
Biuro Karier [276];
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu [276]
in memoriam [282]
Wykaz pracowników Krakowskiej Akademii [284]

Doktor honoris causa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Jacek Maria Majchrowski

Anno Domini 2020

ISBN 978-83-66007-49-9

Doktor honoris causa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Jerzy Buzek

Anno Domini 2020

ISBN 978-83-66007-50-5

Przestępczość – Resocjalizacja – Profilaktyka

pod redakcją Beaty Zinkiewicz

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-36-9

Spis treści
Wprowadzenie (Beata Zinkiewicz)

Część pierwsza: Naruszanie norm społecznych i prawnych z perspektywy pedagogów:
Michał Kranc, Przestępczość i przejawy demoralizacji nieletnich kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
Mariusz Niedzielski, Agresja, przemoc, przestępczość w cyberprzestrzeni;
Katarzyna Śmigacz-Skawicka, Rodzinne uwarunkowania zachowań dewiacyjnych osób w kryzysie bezdomności;
Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Poczucie napięcia a agresja i kontrola społeczna u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Część druga: Wybrane rozwiązania z zakresu resocjalizacji w warunkach izolacyjnych i wolnościowych:
Małgorzata Malak, Wybrane programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach karnych;
Beata Zinkiewicz, Rola kuratora sądowego w procesie integracji rodzin osób pozbawionych wolności;
Tomasz Olpiński, Funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Krakowie

Część trzecia: Tendencje we współczesnej profilaktyce:
Jolanta Pułka, Programy profilaktyczne w środowisku lokalnym – wybrane teorie, metodologie, programy;
Krystyna Grzesiak, Profilaktyczny wymiar czasu wolnego dzieci i młodzieży w kontekście działalności placówek wychowania pozaszkolnego w Polsce; Danuta Skulicz, Kształtowanie kompetencji społecznych zadaniem edukacyjnym w przygotowaniu dzieci i młodzieży do pokonywania zagrożeń w środowisku życia

Family – Health – Disease

edited by Filip Gołkowski and Małgorzata Kalemba-Drożdż

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-45-1

DOI 10.34697/66007-45-1-2020-0

Table of Contents /pdf/

Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna

pod redakcją Tadeusza Mariana Ostrowskiego

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-40-6

Co to znaczy „pokolenie Y”? Skąd się wzięło i czym się wyróżnia? Jaki metody stosują partnerzy w negocjacjach? Czy każdy ma „neurony lustrzane”? A jeśli tak, to po co? Jakie stosujemy strategie uczenia się języków obcych? Czy to prawda, że im człowiek jest starszy, tym bardziej jest skłonny do depresji i niepokoju?
Czy pesymizm ma jakiekolwiek zalety? Czy z przeżyć traumatycznych możemy wyjść trochę lepsi? Czy będąc młodym lepiej tańczyć, czy siedzieć przy komputerze? Jak pogodzić dom i pracę, bez uszczerbku na zdrowiu? Naukowych odpowiedzi na te i inne, liczne pytania udzielają autorzy książki Blaski i cienie życia – perspektywa psychologiczna.


„Przedstawione do recenzji opracowanie składa się z wprowadzenia oraz dziewięciu rozdziałów. Co prawda ich tematyka dotyczy szerokiej palety zjawisk, jednakże tym co je łączy, a zarazem stanowi o wartości opracowania, jest przedstawianie psychologicznych uwarunkowań i mechanizmów aktualnych problemów współczesnego świata. Problemy te są analizowane wielopłaszczyznowo, a Autorzy odwołują się, poza perspektywą psychologiczną, do wyjaśnień biologicznych oraz dorobku szeroko rozumianych nauk społecznych.
Nie mam wątpliwości, iż opracowanie… znajdzie szeroki krąg odbiorców, zarówno wśród naukowców, studentów, jak i wnikliwych obserwatorów zjawisk współczesnego świata”.

z recenzji dr hab. Przemysława Piotrowskiego, prof. UJ

Telewizja. Technologia i technika procesu produkcji

Książka dla studentów Dziennikarstwa i Organizacji Produkcji Filmowo-Telewizyjnej

Marek Uhma

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-38-3

Telewizja. Technologia i technika produkcji to książka, która w pewien sposób odczarowuje tajniki telewizji jako tematu trudnego technologicznie. Dobrze, że od czasu do czasu, ktoś pokusi się o przybliżenie tajników TV w prosty odautorski, opisowy sposób. Dr hab. Marek Uhma, autor książki jest doświadczonym realizatorem i operatorem tv, wykładowcą akademickim, który świetnie łączy praktykę z teorią. Struktura książki opatrzonej bogatym wstępem wprowadza nas w świat magii telewizji. Jest ona przeznaczona głównie dla studentów kierunków zajmujących się szeroko pojętą sferą telewizji. Przede wszystkim studentów Dziennikarstwa Telewizyjnego oraz studentów Organizacji Produkcji Telewizyjnej. Autor zawiera w niej typowe problemy związane z technologią telewizyjną odwołując się do historycznych zagadnień, płynnie wprowadza nas w problemy bardzo aktualne w dobie cyfryzacji mediów. Dowiadujemy się co to jest realizacja telewizyjna i z czym się wiąże. Jakie urządzenia telewizyjne są nam potrzebne do wytworzenia programu? Jakie wspólne cechy ma kamera filmowa i telewizyjna? Jakie są cechy ludzkiego oka? Jak zbudowana jest kamera? Statyw, głowica olejowa, steadicam, kamera na wózku, kamera zamocowana na kranie kamerowym, „latająca kamera” – spidercam. ,Jakimi cechami powinien wykazywać się dziennikarz telewizyjny?… jakie zawody telewizyjne tworzą zespół produkujący program telewizyjny. Kosztorysowanie produkcji w fazie planowania. Właściwa organizacja produkcji (np. ustalanie terminów, rezerwację sprzętu, organizację zespołów realizujących poszczególne części audycji). Nadzorowanie harmonogramu produkcji czyli dotrzymywanie terminów realizacji. Utrzymywanie dyscypliny finansowej w fazie realizacji. Negocjowanie stawek wynagrodzeń i kosztów usług realizacyjno-technicznych. W dobie konwergencji mediów ważna staje się znajomość podstawowych zasad produkcji telewizyjnej.

dr hab. Dariusz Kamiński, prof. PWSFTViT w Łodzi, fragment recenzji wydawniczej

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji. Wybrane aspekty

Monografia pod redakcją Dariusza Fatuły

Kraków 2020

ISBN 978-83-66007-39-0

M.in.

  • Andrzej Chodyński, Brikolaż przedsiębiorczy w zarządzaniu innowacjami w firmie inteligentnej i odpowiedzialnej społecznie
  • Janusz Ziarko, Kształcenie menedżerskich kompetencji zrównoważonej przedsiębiorczości wyzwaniem dla szkoły wyższej
  • Barbara Oliwkiewicz, Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenie absolwentów studiów ekonomicznych