Książki wydane w 2019 roku

Andrzej Dudek-Dürer artysta wielowymiarowy

Marcin Cziomer

Kraków 2019

ISBN 978-83-66007-34-5

Andrzej Dudek Dürer, polski artysta, człowiek wielu talentów performer, grafik, fotografik, twórca video art, kompozytor i muzyk, który własnoręcznie buduje instrumenty do wykonywanej muzyki eksperymentalnej. Artysta urodził się w 1953 r. we Wrocławiu, tu tworzy i mieszka, inicjuje i koordynuje liczne projekty artystyczne. Dudek od lat współpracuje z Związkiem Artystów Fotografików we Wrocławiu; zasiada w jego władzach.
Andrzej Dudek Dürer wierzy, że jest siódmym wcieleniem samego Albrechta Dürera. Od 1969 r. realizuje performance życia – „totalny projekt”, zwany „Żywą rzeźbą”. Idea autora zakłada nieścinanie brody, włosów, chodzenie w tych samych spodniach i butach czyli bycie „Żywą rzeźbą”. Inne projekty tego rodzaju nazwał: „Sztuką spodni” i „Sztuką butów”, a działania pokrewne: „Sztuką chleba” i „Sztuką pizzy”.
Po 1978 r. Dürer rozpoczął kolejny projekt: „Sztuka podróży” jako wyraz metafory życia, ludzkich dróg i poczynań. Przed 1978 r. z przyczyn politycznych i osobistych artysta odbywał podróże mentalnie, medytując. Po tej dacie podejmuje ową „Sztukę podróży” po całym świecie, realizując swoją idee. Andrzej Dudek Dürer prezentuje sztukę jako performer, autor wykładów i warsztatów, wystaw, działań telepatyczno-metafizycznych, koncertów, medytacji i wielu innych działań.

Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym

Joanna Konarska

Kraków 2019

ISBN 978-83-66007-26-0

„Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym” została napisana z pasją: jest książką autorską, będącą efektem umiejętnego łączenia doświadczenia praktycznego z osiągnięciami pracy naukowej. Jej istotę stanowi ukazanie niepełnosprawności człowieka z perspektywy teoretycznych i empirycznych osiągnięć różnych dyscyplin nauki oraz takiej organizacji życia społecznego, która sprzyjałaby realizacji jego indywidualnych potrzeb i stwarzałaby dla niego szanse pełnego samospełnienia. Niektóre wątki są obecne w literaturze przedmiotu od dawna (…), ale zdecydowana większość stanowi nowe ujęcie, a samą próbę wszechstronnego opisu wzajemnych powiązań pomiędzy wystąpieniem niepełnosprawności u człowieka w różnych okresach jego rozwoju jako realnego faktu z funkcjonowaniem jego bliższego i dalszego otoczenia oraz jego psychospołeczną adaptacją do nowej sytuacji życia – uważam za oryginalną i nowatorską. Monografia z pewnością znajdzie uznanie wśród badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych.

z recenzji prof. dr hab. Władysławy Pileckiej

Spis treści /pdf/

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju organizacji

pod redakcją Dariusza Fatuły

Kraków 2019

ISBN 978-83-66007-29-1 (książka)
ISBN 978-83-66007-30-7 (płyta CD)

Zrównoważony rozwój organizacji, oprócz tworzenia przewag rynkowych, wymaga obecnie dostrzegania wzajemnego wpływu całego spektrum otoczenia, szczególnie w aspekcie społecznym. Organizacje odpowiedzialne dbają o środowisko w którym działają i doceniają pracowników, dzięki czemu odpowiednio zarządzając ich wiedzą, potrafią wprowadzać innowacje pochodzące nie tylko z zewnątrz, lecz także wypływające z kreatywności osób w nich zatrudnionych. Wykorzystując specyfikę komunikacji marketingowej nowego pokolenia pracowników i klientów, firmy kładą nacisk na szkolenia menadżerów oraz zapewniają dogodne warunki pracy, m.in. matkom dzielącym obowiązki zawodowe z wychowywaniem dzieci. Niniejsza publikacja stara się przybliżyć czytelnikom, jak umiejętnie wykorzystać wspominane uwarunkowania w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju organizacji.

(fragment Wprowadzenia)

Spis treści /pdf/

Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Joanna Maria Leśniak

Kraków 2019

ISBN 978-83-66007-24-6

Joanna Maria Leśniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie). Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny dwóch dziedzin: resocjalizacja z profilaktyką społeczną i oligofrenopedagogika z terapią zajęciową; logopeda i neurologopeda. Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sędziszowie Młp. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI Koło w Sędziszowie Młp. Pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym szeregu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej. Zainteresowania zawodowe: rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka, funkcjonowanie społeczne i resocjalizacja osób z niedostosowaniem społecznym, wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzenia mowy, wsparcie rodzin.


Monografia jest cenną interdyscyplinarną publikacją z pogranicza psychologii i pedagogiki specjalnej. Poza niekwestionowanym walorem poznawczym w ramach psychologii rehabilitacji, pracę tę można uznać jako poważny przyczynek do badań z zakresu psychologii społecznej, która coraz częściej
porusza problemy integracji z osobami o odmiennych sposobach rozumienia i interpretowania otaczającego świata ze względów kulturowych, religijnych, czy innych, w zakresie których mieści się także specyfika możliwości pełnego uczestnictwa w otaczającym świecie przez osoby z niepełnosprawnościami nie na zasadach dyskryminacji, ale partnerstwa.
dr hab. Joanna Konarska, prof. KAAFM

Spis treści /pdf/

Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym

pod redakcją naukową Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej i Izabeli Kapery

Kraków 2019

ISBN 978-83-66007-11-6

Turystyka, nie bez powodu uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy też miejscowości. Obecnie sektor ten wytwarza 10% globalnego PKB oraz generuje 1 na 11 miejsc pracy w gospodarce światowej. Mimo zamachów terrorystycznych oraz międzynarodowych konfliktów, liczba turystów zagranicznych nadal wzrasta (w 2016 r. osiągnęła ponad 1,23 mld) i według prognoz UNWTO (United Nations World Tourism Organization, Światowa Organizacja Turystyki) w 2030 r. wyniesie 1,8 mld. Jednak wraz z dynamicznym rozwojem, przed turystyką pojawia się szereg wyzwań związanych np. z zapotrzebowaniem konsumentów na bardziej wyspecjalizowane rodzaje i formy turystyki, czy z koniecznością wypracowania przyjaznych dla środowiska przyrodniczego oraz społecznego praktyk turystycznych. Inicjatywy tego rodzaju znalazły wyraz w ogłoszeniu 2017 r. Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju. (fragment Wstępu)

Spis treści /pdf/