Książki wydane w 2018 roku

Polityka obronna i bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii w XXI wieku: pomiędzy pragmatyzmem a minimalizmem

Marcin Lasoń

Kraków 2018

ISBN __________

„Autorskie studium problemu niedostrzeganego w polskich naukach społecznych i naukach o bezpieczeństwie. Oryginalne i przemyślane podejście metodologiczne w połączeniu z wyjątkowo starannie zestawioną bazą bibliograficzną i prezentowaną przez autora dojrzałością badawczą doprowadziło do powstania bardzo wartościowej publikacji. (…) Doktor habilitowany Marcin Lasoń uniknął pułapki łatwego zgłębienia się w warstwę deskryptywną kosztem wymiaru analitycznoprognostycznego całej pracy. Za cenne uznać należy pogłębioną analizę szczególnej nowozelandzkiej ekwilibrystyki politycznej sprowadzającej się do poszukiwania sposobu znalezienia politycznego balansu między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową”.

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krzysztofa Kubiaka

„Za bardzo istotną uznać można konkluzję Autora, że korzenie nowozelandzkiego podejścia do życia i polityki znajdują się zarówno w Europie, jak i na obszarze Pacyfiku, a to pochodzenie ukształtowało z kolei nowozelandzki charakter, którego emanacją jest funkcjonujący system polityczny, gospodarczy i społeczny. W tym również tkwi źródło budowy nowej polityki – bezpieczeństwa narodowego, która została uznana za potrzebną ze względu na zmieniające się międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa i tym samym położenie Nowej Zelandii, do której zmieniający się świat oraz jego problemy zaczęły się przybliżać”.

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Andrzeja Makowskiego

Pomiędzy happeningiem a zmianą. Znaczenie komunikacji sieciowej w protestach społeczno-politycznych

Grażyna Piechota

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-17-8

Dr Grażyna Piechota – prawniczka, socjolożka, adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki społeczeństwa obywatelskiego oraz komunikowania politycznego i międzykulturowego. Prowadziła wykłady i kierowała międzynarodowymi projektami naukowymi we współpracy z uczelniami w Czechach, w Niemczech, na Ukrainie i na Tajwanie. Stypendystka Center for Chinese Studies w Tajpej na Tajwanie w 2017 roku.

Z recenzji wydawniczej:
„Książka stanowi istotny wkład w obszar badań nad użytkowaniem i oddziaływaniem mediów społecznościowych na przemiany zachodzące w procesach politycznych i komunikacyjnych, w szczególności nad rolą komunikacji sieciowej dla przebiegu i skutków protestów społeczno-politycznych. Publikacja jest wartościowa poznawczo, podejmuje temat aktualny i ważny.”
dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ.

Z recenzji wydawniczej:
„Monografia dotyczy zagadnień ze wszech miar ważnych tak w płaszczyźnie teoretycznej jak i w płaszczyźnie praktyki społecznej i politycznej. Autorka skoncentrowała się na analizie procesów społecznych i politycznych oraz ich form instytucjonalnych w kontekście komunikacji społecznej. Obszar badawczy wyznaczony tytułem monografii należy uznać za istotny dla nauk społecznych, w tym przede wszystkim dla komunikowania społecznego i politologii.”
prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Spis treści /pdf/

Szkoła stymulująca czy hamująca rozwój osobowości uczniów? Zmiana nastawień życiowych w toku edukacji szkolnej

Jolanta Pułka, Ewa Wysocka

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-16-1

Badanie, którego rezultaty zawiera monografia, zostało starannie zaprojektowane i przeprowadzone, ma ono walor reprezentatywności (zostało zrealizowane na próbie ogólnopolskiej), użyte do gromadzenia danych empirycznych narzędzia badawcze charakteryzują się wymaganą rzetelnością i trafnością, a uzyskane w badaniu dane stały się podstawą do sporządzenia diagnozy dającej „rozpoznanie i opis społecznego znaczenia środowiska szkolnego, a w szczególności jego znaczenia dla kształtowania nastawień życiowych: intrapersonalnych, interpersonalnych, wobec świata i własnego życia” (…) z rozprawy wyłania się niepokojący obraz tzw. miękkich rezultatów procesu wychowania, ważnych dla osiągania statusu dojrzałej osobowości.
z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Romana Lepperta

Spis treści /pdf/

Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku utworu „Mein kampf” autorstwa Adolfa Hitlera

Kamila Pałasz

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-12-3

Słowo wstępne
Od 2008 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego organizowany jest Konkurs Na Najlepszą Pracę Dyplomową. Każdego roku członkowie Jury stają przed trudną decyzją dokonania wyboru pracy, która powinna wyróżniać się na tle innych nominowanych wyjątkowymi walorami, takimi jak m.in. oryginalność ujęcia, innowacyjny charakter, doskonały warsztat metodologiczny i naukowy.
Praca magisterska mgr Kamilii Pałasz, absolwentki Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, pt. Przejście praw autorskich do domeny publicznej. Studium przypadku utworu „Mein Kampf” autorstwa Adolfa Hitlera, napisana pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załuckiego, spełnia z naddatkiem wszystkie te wymogi.
Dodatkowym atutem pracy jest dobór tematu, niezwykle trudny ze względu na kontrowersje związane z przejściem takiego dzieła jak Mein Kampf do domeny publicznej oraz z uwagi na wynikające z tego niebezpieczeństwa takie chociażby jak propagowanie zawartych w nim treści.
Autorka doskonale poradziła sobie z tym trudnym zadaniem. Wykorzystała obcojęzyczną literaturę przedmiotu oraz międzynarodowe regulacje prawne. Warto także podkreślić, że jest to pierwsza w polskiej literaturze praca dotycząca tego zagadnienia.

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska – Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

Spis treści /pdf/

Rozwój zrównoważony turystyki. Problemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze na przykładzie Polski

Izabela Kapera

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-28-4

Recenzowana monografia jest swoistym kompendium współczesnej wiedzy dotyczącej rozwoju zrównoważonego turystyki na przykładzie Polski. Szczególną uwagę autorka poświęciła problemom przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Zauważyć można znaczącą wartość uzyskanych wyników badań własnych, co stwarza potrzebę ich kontynuowania nie tylko do celów poznawczych literaturowych, ale także aplikacyjnych i dydaktycznych. Ze względu na interesujące i wyczerpujące rozważania autorki monografii zarówno część rozważań na temat zrównoważonego rozwoju turystyki w Polsce, jak i uzyskane wyniki z autorskiej metody badań sprawiają, że ta wartościowa publikacja zasługuje na jej wydanie.

Prof. dr hab. Stanisław Szumpich

Monografia dr Izabeli Kapery stanowi obszerne opracowanie podejmujące ambitny zamysł przeniesienia rozbudowanej teorii rozwoju zrównoważonego w turystyce na pole praktyki. Należy podkreślić, że autorka nie staje wobec nowego dla siebie zagadnienia, na co wskazuje jej dorobek, z którego tylko kilka pozycji zdecydowała się przedstawić, jako źródła w omawianej pracy. (…) Autorka poddała krytycznej analizie prezentowane w bogatym piśmiennictwie wskaźniki turystyki zrównoważonej, a w części praktycznej monografii zaproponowała ich autorski zestaw, które następnie porównała z danymi zaczerpniętymi z GUS oraz własnymi badaniami ankietowymi. Wskaźniki obejmowały trzy obszary zrównoważonej turystyki: obszar środowiskowy, obszar społeczny i obszar ekonomiczny.

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Spis treści /pdf/

Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury

Marta Woźniak-Zapór, Kinga Sorkowska-Cieślak

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-15-4

Z przytoczonych w niniejszym opracowaniu badań wynika, że osoby korzystające z Internetu nie są cierpliwe i tolerancyjne wobec jakichkolwiek niedoskonałości, czy błędów występujących na stronach internetowych. Taką niedoskonałością, czy nawet błędem projektantów stron może być np. zbyt wolno ładująca się strona, jak również nieczytelna z uwagi na natłok znajdujących się na niej informacji. Nie jest tajemnica, że ludzie nie lubią czekać, zwłaszcza w obecnym czasie, gdzie każdy przyzwyczajony jest do natychmiastowego wykonywania wielu operacji. Wolno otwierająca się strona internetowa jest w tym przypadku mocno irytująca, a co za tym idzie – nie będzie ponownie odwiedzona przez zniecierpliwionego użytkownika. Użytkownicy witryn nie lubią także zbyt długo uczyć się obsługi czegokolwiek. Tym bardziej nie poświęcą zbyt dużej uwagi na nauczenie się wykonywania operacji w obrębie danej witryny. Jeżeli coś nie jest intuicyjne, to skazane jest na niepowodzenie. Użytkownik również w takim przypadku nie odwiedzi ponownie takiej witryny. O dobrze zaprojektowanej stronie można mówić wtedy, gdy użytkownik będzie wiedział co i jak ma zrobić, aby osiągnąć swój cel od razu lub najpóźniej w kilka sekund po wyświetleniu się jej zawartości.
(Fragment Wstępu)

Spis treści /pdf/

Architektura proekologiczna. Rozwiązania artystyczne w zielonej architekturze

Katarzyna Banasik-Petri

Kraków 2018

ISBN 978-83-65208-97-2

Tytuł książki bardzo dobrze odzwierciedla treści w niej przekazane. Dotyczą one kształtowania budynków w sposób prowadzący do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery i ziemi, lepiej niż przeciętnie chroniący środowisko. (…) Stąd zwrócenie uwagi na charakter, formę i wartości artystyczne tej architektury jest tematem godnym przeanalizowania, uzasadniania i rozwijania, bardzo aktualnym we współczesnych czasach gwałtownego rozwoju i dogęszczania miast świata.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. arch. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej

Monografia jest opracowaniem o wysokiej wartości poznawczej, aplikacyjnej i dydaktycznej. Będzie niewątpliwie ważną i oczekiwaną na polskim rynku wydawniczym publikacją z zakresu problematyki proekologicznej, tak obecnie aktualnej i potrzebnej nie tylko architektom, ale i wszystkim licznym specjalistom współpracującym przy tworzeniu współczesnej, nowatorskiej architektury.

z recenzji wydawniczej dr hab. inż. arch. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej

Spis treści /pdf/

Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ

Piotr Uhma

Kraków 2018

ISBN 978-83-65208-80-4

Opracowanie wpisuje się w jeden z aktualnych, ważkich nurtów dyskusji (…) na temat źródeł prawa międzynarodowego publicznego. Próba odpowiedzi na pytanie, jaki charakter ma Karta Narodów Zjednoczonych oraz poszukiwanie granic kompetencji Rady Bezpieczeństwa jako kwestie istotne są przedmiotem zainteresowania zarówno doktryny, jak i praktyki. Prima facie wydawać by się mogło, że na temat Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym w polskiej literaturze przedmiotu, napisano już dosłownie wszystko oraz że dokonano wszelkich możliwych analiz, zwłaszcza międzynarodowoprawnych. Pogląd ten jednak, jeśli chodzi o współczesną prawotwórczą aktywność tego organu, na tle rodzimej literatury jest nie do obronienia. Opracowanie autorstwa dr P. Uhmy wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie, uzupełniając je i wzbogacając. Monografia stanowi interesujący wkład w doktrynę prawa międzynarodowego publicznego oraz może dobrze służyć innym badaczom jako inspiracja do dalszej pracy naukowej.

z recenzji dr hab. Brygidy Kuźniak, kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem organizacji

pod redakcją Dariusza Fatuły

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-08-6

Zarządzanie organizacjami, niezależnie czy są to komercyjne przedsiębiorstwa, instytucje publiczne czy organizacje non-profit, wiąże się obecnie z ciągłym wprowadzaniem zmian. W literaturze i praktyce utrwaliło się pojęcie zarządzania zmianą, które jest istotnym elementem zarządzania rozwojem. Nawet te organizacje, które nie planują rozszerzenia działalności, muszą dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Uwarunkowań zmian związanych z rozwojem organizacji jest bardzo dużo, niektóre z nich przeanalizowane zostały w niniejszej publikacji.

(fragment Wprowadzenia)

Spis treści /pdf/

W poszukiwaniu prawdy. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Widackiemu

Redakcja: Hieronim E. Kubiak, Marek J. Lubelski

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-07-9

Spis treści /pdf/

W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości

Redakcja: Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa Plebanek, Adam Strzelec

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-06-2

Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu

Spis treści /pdf/

Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku

Herausforderungen neuer internationaler Rolle Deutschlands im Zeitalter der Globalisierung sowie der wirtschaftlichen und finanz-politischen Krisen nach 2007

The Challenges of Germany’s New International Role in the Era of Globalization, Economic, Financial and Political Crises Since 2007

Erhard Cziomer

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-05-5

Erhard Cziomer – profesor zw., kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM, od 2005). Pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym (1969–1983) i Uniwersytecie Jagiellońskim (1983–2005) w Krakowie. Był wielokrotnym stypendystą i profesorem wizytującym na uniwersytetach niemieckich (Bonn i Jena). Kierował zespołami naukowo-badawczymi; wypromował dwudziestu doktorów (UJ i KAAFM). Za osiągnięcia naukowe otrzymał liczne nagrody i odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2011). Autor lub współautor kilkuset prac naukowych, m.in.: Historia Niemiec 1945–1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności (Kraków 1992); Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych (współautor L.W. Zyblikiewicz, podręcznik ogólnopolski, PWN, Warszawa 2000 i 2005); Polityka zagraniczna Niemiec, Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej (Warszawa 2005); Historia Niemiec współczesnych 1945–2005 (Warszawa 2006); Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku (redaktor naukowy i współautor, Kraków 2008); Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku (Warszawa–Kraków 2010); Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku (Kraków 2013); Współczesne stosunki międzynarodowe – podręcznik (t. 1–3, red. naukowy i współautor, Kraków 2014–2015); „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (red. naukowy i współautor tomów o tematyce europejskiej, 2006–2017).

O książce
Najnowsza monografia podejmuje złożony problem poszukiwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w skali europejskiej i globalnej w XXI w. Zjednoczone Niemcy jako mocarstwo ekonomiczne w centrum Europy o powiązaniach globalnych musiały przejąć nową rolę i większą odpowiedzialność międzynarodową również z racji rosnących oczekiwań społeczności międzynarodowej. Cezura czasowa monografii obejmuje trzy kadencje kadencje kanclerz Angeli Merkel (2005–2017) i przedstawia uwarunkowania i założenia strategii nowej aktywności międzynarodowej Niemiec, ich udział w rozwiązywaniu najważniejszych kryzysów gospodarczych i politycznych w Europie, znaczenie globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy transatlantyckiej dla Niemiec oraz roli współpracy polsko-niemieckiej w UE. Syntetycznie omówiono implikacje wewnętrzne tworzenia nowego rządu federalnego po wyborach do Bundestagu z 24 września 2017 r. Monografię wzbogacają bibliografia cytowana, tabele, schematy i wykresy.

Spis treści /pdf/

Migracja i uchodźstwo wyzwaniem dla bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w XXI wieku

Monografia zbiorowa pod redakcją Beaty Molo

Kraków 2018

ISBN 978-83-65208-79-8

Spis treści /pdf/

Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa. Problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne

Redakcja: Jan Widacki
Autorzy: Jacek Antos, Karolina Dukała, Marcin Gołaszewski, Aleksandra Kuhny, Paweł Miazga, Zbigniew Mikrut, Romuald Polczyk, Anna Szuba-Boroń, Marcin Tarabuła, Jan Widacki, Michał Widacki

Kraków 2018

ISBN 978-83-65208-91-0

Spis treści /pdf/

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 15

Piotr Sołhaj

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-19-2

Spis treści /pdf/

Wybrane zagadnienia z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz odpowiedzialności karnej żołnierzy

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 16

Piotr Sołhaj

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-20-8

Spis treści /pdf/

Analiza ryzyka wystąpienia zjawiska stresu i wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 17

Monika Ostrowska, Rafał Woźniak

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-21-5

Problematyka stresu i wypalenia zawodowego stanowi we współczesnych czasach wyodrębnioną dziedzinę badań na gruncie psychologii. Zagadnienia te doczekały się licznych modeli teoretycznych, wyjaśniających etiologię, dynamikę i mechanizmy wypalenia, a także umożliwiających planowanie działań na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku

fragment Wstępu

Spis treści /pdf/

Zawód żołnierza gwarancją stabilnego rozwoju społecznego dla młodego pokolenia

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 18

Sławomir M. Mazur, Maja Czmielewska, Anna Siudak

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-23-9

W dzisiejszych czasach termin bezpieczeństwo jest chyba najczęściej używanym słowem wśród polityków, dyplomatów, przywódców państw, przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa, a przede wszystkim zwykłych obywateli tego świata. Obawa o bezpieczeństwo życia codziennego i bezpieczny rozwój obywateli oraz społeczności międzynarodowej stała się jednym z najbardziej widocznych zachowań ludzkich.

fragment Wstępu

Spis treści /pdf/

Spadochroniarstwo i ryzyka związane z wykonywaniem skoków spadochronowych wojskowych i cywilnych

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 19

Sławomir M. Mazur, Alina Kozdra-Kaczanowska, Monika Pala

Kraków 2018

ISBN 978-83-66007-22-2

We współczesnym świecie, gdzie zagrożenia mają zasięg globalny i rozwijają się bardzo szybko, zaistniała potrzeba rozwoju szybkich i mobilnych jednostek wojskowych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są współczesne wojska aeromobilne – wojska o dalekim zasięgu, szybkiej możliwości przemieszczania, wszechstronnie wyszkolone i prawie samowystarczalne.

fragment Wstępu

Spis treści /pdf/