Książki wydane w 2017 roku

Jakimi mówimy językami? Próba klasyfikacji architektury Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej

What Languages Do We Speak? An Attempt at Classification of the Architecture of the Second and Third Polish Republic

Krzysztof Ingarden

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-94-1

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, doktorskie habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinie architektury i budownictwa (monografia wybitna, 2019) 

Spis treści /pdf/

Ulice, centra, peryferie

Redakcja: Stanisław Hryń, Dariusz Juruś

Kraków 2017

ISBN 978-83-66007-10-9

Omówione w tomie artykuły tworzą zbiór niejednolity, gdyż różny jest ciężar gatunkowy zaprezentowanych opracowań, podejście do zagadnień i wyznaczony cel. Różny jest też rodowód poszczególnych autorów, ich wykształcenie i uprawiana profesja. W tej właśnie różnorodności postaw tkwi wartość tego typu konferencji i towarzyszących im materiałów.

Prof. dr hab. Jacek Cupryś

Spis treści /pdf/

O świetle we wnętrzu.

Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery architektury
Monografia

Barbara Stec

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-99-6 (książka)
ISBN 978-83-66007-01-7 (płyta CD)

Barbara Stec zajmuje się problematyką, która od zarania stanowi istotne pole działania architektury, mianowicie rolą światła naturalnego we wnętrzu architektonicznym. Dzisiaj (…) zapominamy, że natura od początku dostarcza nam repertuar efektów, wśród których nie najmniejszą rolę odgrywa stała, niekontrolowalna zmienność (wynikająca z pór roku, pór dnia, klimatu, pogody) oświetlenia światłem naturalnym (słonecznym). To ta niekontrolowalna zmienność istotnie wpływa na odczucia odbiorcy, na jego samopoczucie, a w długim okresie na dobrostan psychiczny i somatyczny. Autorka skupia uwagę na tym percepcyjnym fenomenie, który nazywa atmosferą architektury, i dąży w pracy do stworzenie wielokryterialnej systematyki relacji światła naturalnego z architekturą wnętrza i jej atmosferą.

Prof. dr hab. inż. arch. J.-Krzysztof Lenartowicz

W monografii została przedstawiona oryginalna systematyka operowania światłem słonecznym we wnętrzu oraz wpływ reżyserowanego przez architekta operowania światłem na uzyskanie specyficznej atmosfery. Bardzo cenne badawczo jest ukazanie relacji wzajemności: eksponowanie architektury poprzez światło i eksponowanie światła poprzez ukształtowanie formy budynku jako specyficznego instrumentarium architektonicznego do jego przesiewania, filtrowania, refrakcji, wykrawania, etc. Są to niezmiernie oryginalne wątki badawcze (…) jest to pierwsza pozycja, w której podjęta została próba znalezienia wskazówek formalnych i kompozycyjnych ułatwiających wykreowanie wnętrza o specyficznych warunkach świetlnych i specyficznej atmosferze. Stanowi to wielką wartość monografii.

Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

Spis treści /pdf/

Grywalizacja – wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi

Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z „psychologii reklamy i zachowań konsumenckich”

Monika Złotek

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-89-7

Praca magisterska Moniki Złotek pt. Grywalizacja – wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z „Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich” została wyróżniona główną nagrodą w organizowanym już od 2008 roku w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2015/2016.
Napisana pod opieką naukową dr Anny Czerniak praca spełnia wszystkie określone regulaminem wymogi, takie jak między innymi wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy, innowacyjny charakter oraz oryginalności ujęcia. O przyznaniu pracy mgr Moniki Złotek głównej nagrody zadecydowało także to, że dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, pokazując ciekawe, także pozakliniczne zastosowanie psychologii. Autorka podejmując ten niezwykle interesujący temat wykazała się ambicją poznawczą oraz dowiodła samodzielności i odwagi w formułowaniu ocen i wniosków badawczych.

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska, Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

Spis treści /pdf/

Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, utopie…

Wojciech Kosiński, Tomasz Węcławowicz

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-84-2 (książka)
ISBN 978-83-65208-90-3 (płyta CD)

Wojciech Kosiński, architekt i taternik – autor przejścia tzw. Rysą Kosińskiego w masywie Mnicha nad Morskim Okiem – uczeń i wieloletni asystent prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W działalności twórczej i dydaktycznej realizował i kontynuował pryncypia ideowe i plastyczne pod kierunkiem swego Mistrza, a po Jego śmierci w 1973 r. – pod kierunkiem prof. prof. Stefana Żychonia, Witolda Cęckiewicza i Janusza Bogdanowskiego. Profesor zwyczajny w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, a od 2016 – na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykładał także w czasie licznych pobytów stypendialnych i studialnych, przede wszystkim w Münster, w trakcie Internationale Bauausstellung w Berlinie, w wielu państwach Europy, Afryki, obu Ameryk; ostatnio gościnnie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projektował dla biur architektonicznych w Trondheim, prowadził warsztaty projektowe w ramach European Architecture Students’ Assembly w Aarhus, Turynie, Helsinkach, Marsylii, Paryżu i Rotterdamie. Autor wielu realizacji architektonicznych: mieszkaniowych, sakralnych, handlowych i turystycznych. Laureat licznych nagród w prestiżowych konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny „Teki Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie”.

Tomasz Węcławowicz, architekt i historyk sztuki – mediewista, zajmuje się historią architektury i sztuk plastycznych. W interpretacjach wykorzystuje metody z pogranicza historii sztuki i antropologii kulturowej; kilka publikacji poświęcił twórczości Włodzimierza Gruszczyńskiego, którego był studentem. Profesor zwyczajny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i stały współpracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a gościnnie w Uniwersytecie Karola i w Architectural Institute w Pradze. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Biennale Architektury w Krakowie. Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Sekcji Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, a także prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jest kierownikiem Sekcji Sztuki Sakralnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i wieloletnim rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP ds. opieki nad zabytkami.

Spis treści /pdf/

Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów

Marta du Vall

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-82-8

Spis treści /pdf/

Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa III

Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja

Joanna Aksman, Jolanta Gabzdyl

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-85-9 (książka)
ISBN 978-83-65208-86-6 (płyta CD)
ISBN 978-83-65208-87-3 (zestaw)

Z recenzji
“Publikacja pt. „Innowacyjny Model Wczesnoszkolnej Edukacji Plastycznej Klasa III” jest nowator-skim spojrzeniem na współczesną edukację wczesnoszkolną. W podręczniku znakomicie połączono wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu zdolności i uzdolnień artystycznych. Proponowane scenariusze warsztatów koncentrują się nie tylko na rozwijaniu zdolności artystycznych ale szeroko pojętych umiejętności życiowych, które niewątpliwie mogą pomóc uczniom w adaptacji do kolejnego ważnego etapu edukacji rozpoczynającego się w klasie IV. W zamyśle Autorek podręcznik jest przeznaczony do pracy z dziećmi w klasie III oraz studentów, ale z pewnością posłuży również w określeniu celów działań dydaktycznych na każdym szczeblu edukacji. Może być również inspiracją dla praktyków z zakresu arteterapii i psychopedagogiki twórczości oraz pedagogów, wychowawców i rodziców którzy mogą wykorzystywać sztukę do kształtowania postaw społecznych i wszechstronnego rozwoju uczniów.”

dr Małgorzata Kuśpit, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Zakład Psychologii Ogólnej (specjalizuje się w problematyce z zakresu pedagogiki i psychologii twórczości, zdolności i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz arteterapii w kontekstach teoretycznym i praktycznym)

“Model Nauka-Sztuka-Edukacja” przywraca nauczaniu artystycznemu rangę i prestiż, pokazuje że może być dla uczniów najlepszą drogą do poznania samego siebie. Śledzę publikacje na temat plastyki jako przedmiotu szkolnego od lat i opracowanie, które mam zaszczyt recenzować zostało opracowane jako spójne i doskonałe narzędzie dla nauczyciela i to nawet dla takiego, który ze sztukami wizualnymi nie miał za wiele do czynienia. Konspekty dają krok po kroku przepis na dobrą, twórczą lekcję […]. Jako nauczyciele stosujemy element lub pełną ocenę opisową, motywujemy ucznia, ale rzadko stosujemy „afirmację”, którą obiecałam sobie solennie stosować od tej pory pod koniec każdej pracy, tak z dziećmi jak i podczas warsztatów dla dorosłych. To doskonały element budujący poczucie własnej wartości i wzbogacający emocjonalnie niezależnie od wieku.”

mgr Iga Borowiecka-Grzywacz (nauczycielka sztuki dzieci, młodzieży i dorosłych, instruktorka, artystka, właścicielka Pracowni Działań Twórczych kARTka, pomysłodawczyni i kuratorka wystaw pedagogów-plastyków BelferArt, uczestniczka wystaw i projektów artystycznych)

Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2000–2015

Anna Bałamut

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-88-0

Książka stanowi bez wątpienia ciekawe i co może ważniejsze, aktualne uzupełnienie literatury przedmiotu dla pracowników naukowych, ekspertów i osób zawodowo związanych z problematyką bezpieczeństwa. Konkludując, książkę uważam za wartościową i erudycyjną. Moje uznanie budzi fakt, iż Autorka mimo braku czasowego dystansu pozwalającego na spokojną, naukową analizę zagadnienia, nie tylko podjęła wyzwanie, ale co pragnę podkreślić, sprostała trudnościom wynikającym z aktualności tematu.

prof. dr hab. Ryszard Czarny (fragment recenzji)

Spis treści /pdf/

Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem

pod redakcją Dariusza Fatuły

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-93-4

Zrównoważony rozwój w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu kojarzy się najczęściej z rozwojem uwzględniającym dbałość o pracowników, środowisko lokalnych społeczności, zasoby naturalne. Rzadziej w tym kontekście bierze się pod uwagę innowacyjność, która może mieć różne aspekty.
Innowacja, pochodząca od łacińskiego terminu oznaczającego odnowienie, w sferze ekonomicznej może mieć charakter stworzenia nowego produktu, ulepszeń w dotychczasowych produktach, wprowadzenia nowych technologii, wykorzystania nowych surowców, usprawnień organizacyjnych, marketingowych czy szerzej rynkowych. Idea zrównoważonego rozwoju swymi korzeniami sięga obaw T.R. Malthusa, związanych z odmienną skalą przyrostu ludności i środków na utrzymanie. Oprócz zmniejszenia skali przyrostu naturalnego, głównie dzięki szeroko pojętej innowacyjności, katastrofa wieszczona przez Malthusa okazała się przesadzona lub co najmniej znacznie odsunięta w czasie. Wydaje się, że właśnie dzięki innowacyjności pozostawienie zasobów i szans rozwoju przyszłym pokoleniom nie stoi w sprzeczności z utrzymaniem bieżącego oraz rosnącego poziomu życia. Innowacyjność pozwala na lepsze zaspokojenie potrzeb indywidualnych i wspólnych, a dzięki efektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów, nie uszczupla ich drastycznie.

(fragment Wstępu)

Spis treści /pdf/

Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim

pod redakcją Jana Widackiego, Vitaliya Shapovalova, Igora Usikova

Применение полиграфа в бывшем восточном блоке

Под редакцией Яна Видацкого, Виталия Шаповалова, Игоря Усикова

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-92-7

Spis treści /pdf/

Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego

Marta Woźniak-Zapór

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-98-9

Spis treści /pdf/

Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną

Role of local government in the management of tourist regions

Izabela Kapera

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-54-5

Rozpoznanie możliwości oraz ograniczeń rozwoju turystyki jest sprawą istotną szczególnie na terenach gdzie funkcja turystyczna ma znaczenie wiodące. Turystyka rozwijając się w przestrzeni jednocześnie ją modyfikuje. Współczesny turysta coraz częściej zwraca uwagę na jakość otoczenia, w którym przebywa. W tym kontekście kwestie właściwego gospodarowania przestrzenią zyskują na znaczeniu. Gospodarowanie to działalność ludzka połączona z wyborem najlepszej dostępnej możliwości jej realizowania. Proces gospodarowania to nie tylko tworzenie określonych dóbr i usług, ale także właściwe ich użytkowanie. Stąd zadaniem samorządu terytorialnego jest kreowanie i racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami.

(fragment Wstępu)

Spis treści /pdf/

Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji

I. Antenaci,
II. Henryk i Maria – Marian Miszczuk
III. Andrzej i Maria – Maria Kapiszewska

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-72-9

Niewiele jest w polskiej literaturze naukowej takich sag, jak ta przedstawiająca losy Henryka Kapiszewskiego i jego żony Marii z Zakrzewskich.
Najważniejszym atutem książki są same koleje życia jej głównych bohaterów. Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, najczęściej opisywane przez historyków – ale przecież to tysiące takich właśnie jak Oni tak naprawdę tworzyli najważniejszą tkankę naszych narodowych dziejów.
W wolnej i suwerennej Polsce służbę dla własnego państwa łączyli ze największą dla obydwojga pasją – harcerstwem.
Za fascynującym ogromem materiału, także zdjęciowego, wykorzystanym w książce, kryje się benedyktyńska wręcz wytrwałość jej autora Mariana Miszczuka. Dzięki starannej kwerendzie dotarł on do wielu świadectw, których zachowania nawet trudno byłoby się spodziewać. Dzięki temu książka jest jedną z najciekawszych w naszej literaturze prac poświęconych harcerstwu.
Jak tysiące podobnych im osób, Kapiszewscy bastionem polskości uczynili swoje życie rodzinne. Nie doczekali wolnej Polski, ale ich syn Andrzej – jako uczony i dyplomata – zapisał piękną kartę w jej historii.
Mimo że dwóm pokoleniom Kapiszewskich przeszło działać w bardzo różniących się od siebie warunkach, to życiowe drogi Henryka i Marii oraz ich syna Andrzeja są niezwykle symetryczne: za swoje życiowe credo uważali służbę obywatelską na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.
Wysoko oceniłem dwie pierwsze części pracy poświęconej rodzinie Kapiszewskich i część trzecia − historia Andrzeja Kapiszewskiego − zasługuje jako dopełnienie dziejów jego rodziców Henryka i Marii na co najmniej równie wysokie noty. Dopiero tak skomponowana narracja staje się bowiem wielopokoleniową sagą rodzinną, pozwalającą dostrzec zaskakująco wiele elementów kontynuacji w zmieniającym się świecie. Lektura całości uświadamia czytelnikowi, jak bardzo formatujące znaczenie ma ludzkie zakorzenienie właśnie w tkance rodzinnej, w tu przekazywanych i internalizowanych wartościach i wzorcach zachowań.
Autorce części trzeciej udało się połączyć przymioty narracji wydawałoby się nawzajem się wykluczające, czyli zwięzłość i rzeczowość wywodu z dużą dozą emocji. A ponieważ sag rodzinnych bez emocji czytać się nie da, tekst zyskał na atrakcyjności, zwłaszcza dla czytelnika pamiętającego opisywane czasy.

z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Tomasza Nałęcza

Przedmowa /pdf/ Appendix /pdf/

Sportowcy z niepełnosprawnością. Aspekty psychologiczne i społeczne

redakcja naukowa: Iwona Sikorska, Krzysztof Gerc, Leszek Pawłowski

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-81-1

Monografia obejmuje rozdziały z doniesieniami empirycznymi (wynikami badań) i teoretyczne omówienia współczesnych koncepcji przyczyn marginalizacji i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością oraz adaptacji do niepełnosprawności z uwzględnieniem sportu jako czynnika ochronnego i aktywizującego mechanizmy zmagania się z traumą pourazową u osób z dysfunkcją nabytą w toku życia. Praktyczny zakres poruszanej tematyki prezentują doniesienia psychologów sportu pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi oraz wywiady z czołowymi polskimi paraolimpijczykami. Czytelnik poznaje również opinię filozofa, nauczyciela i językoznawcy o miejscu sportowca z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

(ze Wstępu)

Walorem publikacji jest różnorodność zagadnień oraz form. Może to być przydatna lektura, zarówno dla badaczy, jak i osób, które na co dzień współpracują z osobami niepełnosprawnymi. Szczególną zaletą monografii jest to, że daje ona szansę na przybliżenie i rozpowszechnienie prawdziwego oblicza sportu osób niepełnosprawnych.

z recenzji naukowej dra hab. Jana Blecharza, prof. nadzw.

Spis treści /pdf/

Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów

Marta Majorek

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-65-1 (książka w oprawie miękkiej)
ISBN 978-83-65208-83-5 (książka w oprawie twardej)

Dr Marta Majorek, politolożka i medioznawczyni, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prowadzi badania nad nowymi technologiami i narzędziami w komunikacji społecznej i politycznej. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Stanford University, USA 2012), beneficjentka stypendiów w Finlandii i Słowenii; brała udział w kilku międzynarodowych zespołach badawczych. Prowadziła badania i wykłady we Francji, Finlandii, Portugalii, Włoszech, Słowenii i USA. Jest autorką 3 monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.


Autorka stara się odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących działalności i filozofii współczesnego ruchu anarchistycznego, opisać zasady, jakie wyznają jego członkowie, przeanalizować dążenia i metody działania. Teza pracy opiera się na założeniu, że rozziew między założeniami i praktyką pierwotnych ruchów anarchistycznych a współczesną działalnością grup radykalnych korzystających z nowych technologii ustrukturyzowanych w formy sieciowe jest jedynie pozorny (…).

prof. dr hab. Stanisław Michalczyk

Autorka podjęła reprezentatywne dla współczesnych nauk o polityce zagadnienie, a mianowicie stawia pytanie, jak grupy identyfikujące lub odwołujące się do ideologii anarchistycznej funkcjonują w warunkach społeczeństwa sieciowego (…). Wybór tematu uważam za trafny, zwłaszcza wobec coraz liczniejszych przykładów wykorzystywania sieci przez grupy ideologiczne funkcjonujące do tej pory na obrzeżach debaty politycznej i ideologicznej „głównego nurtu”.

dr hab. Alicja Jaskiernia, prof. UW

Spis treści /pdf/

Historia badań poligraficznych

Jan Widacki

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-74-3

Opracowanie wypełnia istotną lukę w światowej literaturze naukowej poświęconej badaniom poligraficznym. […] Problematyka historii i rozwoju technik badań poligraficznych nie doczekała się dotąd pełnej monografii. Istniejące publikacje prezentują ją tylko fragmentarycznie lub bardzo ogólnie. Nie ukazują w odpowiedni sposób – w kontekście rozwoju badań naukowych – kwestii zmian stosowanych w praktyce standardów badań poligraficznych, jak również powstania i modyfikacji samej konstrukcji urządzenia. […]
Praca napisana jest pięknym językiem. Autor przedstawia nieraz skomplikowane eksperymenty i urządzenia w przejrzysty sposób. Niezależnie od umieszczonych w recenzowanej publikacji interesujących ilustracji, na podstawie samych opisów Czytelnik może łatwo wyobrazić sobie wygląd i sposób działania opisywanych aparatów.

dr hab. Marek Leśniak – fragment recenzji wydawniczej

Spis treści /pdf/

Populizm penalny

redakcja Jan Widacki

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-73-6

Populizm penalny jest nie tylko pasjonującym, interdyscyplinarnym problemem badawczym, ale także zjawiskiem o wyraźnych implikacjach praktycznych, ze względu na jego silne oddziaływanie na procesy tworzenia i stosowania prawa karnego w wielu krajach (także w Polsce). Problematyka wpływu polityki na procesy prawotwórcze w zakresie prawa karnego chętnie podejmowana była w minionych latach na konferencjach naukowych oraz w piśmiennictwie z zakresu nauk penalnych i społecznych. W dalszym ciągu jednak niewiele jest bardziej pogłębionych opracowań na ten temat, dostarczających wartościowych rozważań teoretycznych (zwłaszcza tych operacjonalnych) lub empirycznych.

z recenzji wydawniczej


Problemem jest nie to, że politycy wsłuchują się w „głos ludu”. Problem w tym, że równocześnie nie słuchają ekspertów, lekceważą dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Dla przypodobania się opinii publicznej, w warunkach paniki moralnej, którą niekiedy cynicznie wykorzystują dla swych doraźnych celów, uchwalają złe prawo, obiektywnie działając na szkodę tych, których głosu rzekomo chcą słuchać.

…za zjawisko populizmu penalnego odpowiedzialni są politycy. Ale grunt dla ich działań przygotowują nieodpowiedzialne media. To głównie one wywołują panikę moralną – lub co najmniej mają udział w jej wywołaniu. Media powinny nie tylko nagłaśniać, ale także wyjaśniać zdarzenia i zjawiska żywo interesujące opinię publiczną. Nagłaśniają chętnie, natomiast wyjaśniać nie chcą lub nie potrafią.

Spis treści /pdf/

Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 12

Monika Ostrowska, Zofia Mazur

Kraków 2017

ISBN 978-83-66007-00-0

Recenzowana praca poświęcona jest istotnym zjawiskom stresu i wypalenia zawodowego, interesującym zarówno z poznawczego(badawczego), jak i społecznego punktu widzenia. Spełnia oczekiwania czytelników pragnących wzbogacić swą wiedzę dotyczącą zjawisk mających wpływ na działania i zachowania ludzi w warunkach pracy, a także w sytuacjach „normalnych” i ekstremalnych. Rozważania teoretyczne zyskały interesującą konkretyzację i egzemplifikację wyrażona w tytule publikacji (…).
Stwierdzam, że recenzowana publikacja spełnia warunki racjonalności metodologicznej i pożądanej wartości poznawczej, przeto ze wszech miar zasługuje na pozytywną ocenę. Praca łączy cechy kompetentnego raportu z badań oraz cechy dobrego podręcznika. Problematyka podjęta przez Autorki jest aktualna i wielce atrakcyjna dla Czytelników(w szczególności studentów kierunków społecznych). Z satysfakcją rekomenduję pracę do publikacji we właściwym wydawnictwie.

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki w Warszawie (fragment recenzji wydawniczej)

Przedstawioną do recenzji monografię (…) uważam za bardzo wartościową, interdyscyplinarną pozycje i wnoszę dopuszczenie jej do druku (…), gdyż zasługuje na szersze rozpowszechnienie. Recenzowaną monografię rekomenduję do wydania w formie pozycji zwartej.

dr Julia Łosiak-Pilch, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie (fragment recenzji wydawniczej)

Spis treści /pdf/

Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 8

Bogumił Stęplewski

Kraków 2017

ISBN 978-83-65208-32-3

Spis treści /pdf/

Silne i słabe strony podsystemu obronnego systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 13

Janusz Kręcikij

Kraków 2017

ISBN 978-83-66007-03-1

Należy pamiętać, iż nauki o obronności stanowią współcześnie dyscyplinę naukową zajmującą się wszelkimi aspektami tego, co rozumiane być może pod terminem obronność, w tym także system obronny państwa, jako integralna część systemu bezpieczeństwa narodowego – w tym siły zbrojne oraz, mające niepodważalny wpływ na skuteczność działania tychże sił dowodzenia, rozumiane w systemowym, holistycznym ujęciu. Podkreślając powyższą tezę, pozytywnie ocenić należy wysiłek i trud podjęty przez autora, a zmierzający do przybliżenia potencjalnemu odbiorcy istoty problemów związanych z kierowaniem obrona państwa, szczególnie w czasie wojny oraz organizacji współczesnego dowodzenia, którego jakość i sprawność wydaje się być nie mniejsza niż najnowszej techniki bojowej. Konstatując, recenzowana monografia stanowi istotną pozycję naukową i powinna zainteresować wszystkich tych, którzy zawodowo bądź z zamiłowania zajmują się problematyką szeroko rozumianych nauk o obronności.

dr hab. Piotr Makowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (fragment recenzji)

Szczególnie dziś warto uparcie powtarzać, że mimo ogromnych zmian w środowisku bezpieczeństwa prawdziwym wydaje się pozostawać twierdzenie, iż obronność należy do jednego z najważniejszych filarów bezpieczeństwa państwa. Potwierdzeniem takiej tezy wydaje się być choćby fakt wyniesienia obronności (obok bezpieczeństwa) jako dyscypliny naukowej w dziedzinie nauk społecznych. Rezultaty dociekań naukowych autora, przedstawione w recenzowanej publikacji, koncentrują się na aspekcie organizacyjnym, a konkretnie na organizacji kierowania na strategio – politycznym poziomie oraz dowodzenia na poziomach strategicznym i operacyjnym – czyli decydujących o wynikach operacji. Obszar penetracji naukowej wydaje się tym bardziej ciekawszy (i ważny), że od 2014 r. byliśmy świadkami wdrażania istotnych i niekoniecznie pozytywnych zmian w wybranych fragmentach systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP, a kolejne zmiany w tym obszarze wydają się zbliżać szybkimi krokami. Stąd też uznanie dla autora, który podjął próbę uporządkowania w sposób naukowy, jaki ten obszar problemowy może mieć i ma na istotę kierowania obroną państwa i dowodzenia, ich sprawowanie oraz efektywność. Monografia powinna zostać przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich tych, którzy interesują się problematyką współczesnego bezpieczeństwa i obronności, w szczególności w aspekcie kierowania obronnością oraz teorii dowodzenia.

prof. dr hab. Jan Posobiec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (fragment recenzji)

Spis treści /pdf/