Książki wydane w 2016 roku

Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń Analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym

Contraventionalisation in Polish Criminal Law and Law of Misdemeanours. Theoretical and Dogmatic Analysis Against the Background of Comparative Law

Renata Pawlik

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-39-2

Spis treści /pdf/

Afryka Północna i Unia Europejska. Wyzwania współpracy po Arabskiej Wiośnie

Anna Diawoł-Sitko

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-77-4

Anna Diawoł-Sitko – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka politologii, studiów blisko- i dalekowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Instytutu Języka Arabskiego na Uniwersytecie w Damaszku. Uczestniczka seminariów i konferencji krajowych i międzynarodowych, autorka artykułów naukowych na temat polityki śródziemnomorskiej Unii Europejskiej oraz problemów rozwojowych państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, współautorka książki „Systemy polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu” (z Katarzyną Czajkowską). Od 2009 roku pracownik samorządowy, od 2014 roku związana z Krakowską Akademią jako wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Zainteresowania badawcze dr Anny Diawoł-Sitko koncentrują się wokół problematyki rozwoju gospodarczego państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz stosunków międzynarodowych w tym regionie.

Spis treści /pdf/

Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju

Tourism and Recreation: Contemporary Threats and Opportunities for Development

pod redakcją naukową Izabeli Kapery i Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-78-1

Monografia dotyczy problematyki rozwoju współczesnej turystyki, przedstawionej zarówno z punktu widzenia naukowców zajmujących się tą tematyką, jak i praktyków związanych z branżą. Współczesny tak światowy, jak i lokalny rynek turystyki stoi przed szeregiem wyzwań. Zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza w turystyce międzynarodowej należy do najważniejszych zadań stojących przed władzami państw i organizatorami turystyki. Turystyka, będąc efektem aktywności człowieka, stawia również inne wyzwania, w tym związane z rozwojem zrównoważonym, co wymaga kształtowania odpowiednich wzorców już na poziomie lokalnym.
Opracowanie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców, zarówno dla tych zainteresowanych problematyką turystyki z perspektywy nauki, jak i pracujących w branży turystycznej. Powinna także zainteresować studentów kierunków związanych ze stosunkami międzynarodowymi i turystyką. Mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy dotyczącej współczesnych zjawisk w turystyce, zwłaszcza osób poszukujących informacji do pogłębienia badań naukowych w tym zakresie.

Spis treści /pdf/

Zagrożenia i instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego

Redakcja naukowa Erhard Cziomer

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-76-7

Spis treści /pdf/

Interwencja kryzysowa konteksty indywidualne i społeczne

Redakcja naukowa: Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-64-4

„Kryzys emocjonalny (psychologiczny) bywa różnie definiowany i charakteryzowany – w bogatym piśmiennictwie przedmiotu wyłaniają się odrębne modele kryzysu wymagające innego podejścia pomocowego, nazywanego wspólnym terminem interwencji kryzysowej (…) obejmującego tzw. podstawową interwencję indywidualną oraz interwencję rozszerzoną o działania pomocowe w środowisku klienta kryzysu, a także nowe społeczne nurty ekosystemowe. Obejmują one przede wszystkim działalność o charakterze prewencji zaburzeń na skalę społeczną (wobec tzw. grup ryzyka kryzysowego), a także interwencję w sytuacjach kryzysowych o charakterze systemowym (…). Przedmiotem rozważań psychologii społeczności (community psychology) pozostaje badanie związków między strukturami i funkcjami sieci społecznych a problemami funkcjonowania psychospołecznego jednostek oraz ich pozytywnej adaptacji przy wsparciu naturalnych grup samopomocy”.
Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz


„Przedstawiony mi do recenzji tom stanowi milowy krok w rozwoju dziedziny określanej mianem interwencji kryzysowej, zarówno w warstwie jej teoretycznego ujmowania jak i praktycznych rozwiązań wynikających z przyjętych założeń (…). Omawiana tu książka mimo tego, że ma charakter pracy zbiorowej i jest dziełem wielu Autorów, stanowi zwartą merytorycznie całość. Obszerny wstęp (…) pozwala czytelnikowi dostrzec spójność teoretycznego podejścia do omawianych w nim zjawisk i doskonale pomaga w odczytaniu przesłania jakie płynie z zawartych w nim opracowań (…) zarysowany zostaje w sposób nowatorski ideologiczny obszar interwencji kryzysowej i zaangażowania na rzecz przemian społecznych, koniecznych do wprowadzenia wymagających szerokiej perspektywy i współpracy interdyscyplinarnej zespołów (…)”.

Fragment recenzji dr hab. Katarzyny Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Spis treści /pdf/

Cisza w edukacji szkolnej

Teresa Olearczyk

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-60-6

Teresa Olearczyk – dr hab. nauk pedagogicznych w zakresie dydaktyki, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współtwórczyni Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Od 10 laty zaprasza do Salonu Edukacyjnego Krakowa, prowadzonego według Jej autorskiej koncepcji. Opracowała wiele publikacji (książek i artykułów naukowych) z zakresu pedagogiki, teorii wychowania m.in. monografie: Cisza w teorii i praktyce. Obraz interdyscyplinarne, red. T. Olearczyk, Kraków 2014; Rodzina między starym a nowym paradygmatem, Ružomberok 2013; Pedagogia ciszy, Kraków 2009; Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2007; Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej, Częstochowa 2001; Prawa dziecka we współczesnej praktyce życia społecznego, Częstochowa 2001.


Teresa Olearczyk dała się poznać jako badaczka pedagogiczna specjalizująca się w problematyce ciszy w procesie dydaktyczno-wychowawczym, wykorzystywanej jako środek oddziaływania na uczniów i wychowanków, i jako uwarunkowanie procesów edukacyjnych. (…). Cisza w edukacji szkolnej stanowi wartościową kontynuację pracy poznawczej Autorki, zawiera bowiem zarówno rozważania teoretyczne, jak i dane z własnych badań empirycznych oraz – co ważne w pracach pedagogicznych – uwagi i wskazówki metodyczne.

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Stanisława Palki

Spis treści /pdf/

Foto-obrazy architektury

Fotografia jako medium referujące i projektujące architekturę 

Zespół: dr Jan Bosak, dr inż. arch. Bartosz Haduch, dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, dr. hab. inż. arch. Anna Palej
Redakcja: dr inż. arch. Piotr Wróbel

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-66-8

Spis treści /pdf/ List of Contents /pdf/

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-44-6

Spis treści oraz wstęp /pdf/

Architektura i urbanistyka Izraela

Artur Jasiński

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-95-8

Architektura Izraela jest nie tylko zwierciadłem, w którym odbija się obraz jego społeczeństwa, architektura Izraela jest także matrycą, która to społeczeństwo formuje. Dlatego interesujące jest zarówno podjęcie krytycznej analizy ponad stuletniej już historii architektury izraelskiej, jak i próba wskazania kierunku, w którym architektura Izraela zmierza, gdyż dzięki temu – być może – uzyskać można wiedzę o tym, gdzie zmierzają społeczeństwo i państwo izraelskie. Dzięki silnym, dobrze widocznym i bogato udokumentowanym związkom, jakie w Izraelu zachodzą pomiędzy ideologią, polityką i architekturą próba taka może zostać podjęta z zewnątrz, z pozycji badacza nie obciążonego lokalnym bagażem ideowo-politycznym i nie dźwigającym na swoich barkach ciężaru konfliktów, w które uwikłany jest współczesny Izrael.

ze wstępu

Spis treści /pdf/

Chronotopos monasticus. The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow

Średniowieczny zegar i rytm monastycznego życia w klasztorze w Mogile koło Krakowa

Michael J. Czajkowski
Tomasz Węcławowicz

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-17-0 (oprawa broszurowa)
ISBN 978-83-65208-42-2 (oprawa twarda)

Donośny dźwięk dzwonu spływający z wysokiej wieży kościelnej, nawołujący w południe do modlitwy lub wzywający na nabożeństwo, musiał się wydawać ludziom średniowiecza głosem Bożym zapewniającym spokojny rytm dnia codziennego; był swoistym łącznikiem między Bogiem a wiernymi. Głos dzwonów był integralną częścią mikrokosmosu, a zasięg ich dźwięku wyznaczał obszar bezpieczny i uświęcony, albowiem dzwony rzeczywiście poświęcano i nadawano im imiona, tym samym je personifikując. Dlatego dzwony, zarówno ich dźwięki, tony, jak i one same, były elementem lokalnej tożsamości.
Dzwony biły w określonych chwilach, godzinach, które należało precyzyjnie odmierzać. W czasach, gdy posługiwano się wyłącznie zegarami słonecznymi, godziny były nierówne, w lecie były dłuższe w dzień, a krótsze w nocy. Zimą było odwrotnie. Jednolity rytm wyznaczyły dopiero zegary wodne, później mechaniczne. Wynalezienie zegara mechanicznego, tzw. kołowego, gdzie liny czy łańcuchy obciążone ciężarkami poruszały zębate koła, tradycyjnie przypisuje się Gerbertowi (około 935–1003), mnichowi benedyktyńskiemu z klasztoru w Aurillac w Akwitanii. W latach 967–970 przebywał w Katalonii, gdzie zaznajomił się z osiągnięciami nauki arabskiej w dziedzinach matematyki, astronomii i mechaniki. Gerbert jest bardziej znany w Polsce jako wychowawca i doradca Ottona III, któremu zaszczepił ideę uniwersalizmu chrześcijańskiego, czyli uniwersalnej organizacji kościelnej w połączeniu z uniwersalną monarchią. Później, jako papież Sylwester II, kanonizował św. Wojciecha i ustanowił kościelną metropolię w Gnieźnie będącą de facto ideową podstawą suwerenności Królestwa Polskiego. Tradycja przypisująca mu wynalezienie zegara mechanicznego, zwanego również kołowym, budzi wątpliwości, ponieważ nie zachowały się nigdzie pozostałości tak starych mechanizmów. Bardziej pewne wydaje się, iż mechaniczne zegary rozpowszechniły się dopiero w ostatniej ćwierci wieku XIII.

Tomasz Węcławowicz, fragment Posłowia

Spis treści /pdf/

WIERSZYNA. Polska wieś na Syberii Wschodniej. 1910–2010. Z dziejów dobrowolnej migracji chłopów polskich na Syberię na przełomie XIX i XX wieku

Władysław Masiarz 

Kraków 2016

ISBN 978-83-7571-213-1 (KTE)
ISBN 978-83-65208-46-0 (KA AFM)

Przeszło sto lat temu, w 1910 r., w tajdze Wschodniej Syberii, 120 km na północ od Irkucka, polscy przesiedleńcy z Zagłębia Dąbrowskiego założyli wioskę, którą później nazwali WIERSZYNA. Powstała ona w okresie wzmożonej kolonizacji chłopskiej Syberii za rządów premiera Piotra Stołypina. Wioska istnieje do dziś, a potomkowie Polaków, pomimo życia w rosyjsko-buriackim otoczeniu, zachowali język i kulturę polską.
Pragnąc przedstawić jej interesujące, choć trudne dzieje, nie można pominąć całego kontekstu zasiedlania Syberii od końca XIX w., w tym dobrowolnej migracji Polaków. W okresie 1880–1914 i w latach późniejszych polscy badacze i dziennikarze posługiwali się terminem emigracja także na wychodźstwo do Rosji i na Syberię. Uważam, że w tym wypadku należy się posługiwać wyłącznie terminem migracja, gdyż był to ruch przesiedleńczy i osadniczy w granicach jednego państwa, jakim było wówczas Cesarstwo Rosyjskie.
Ta skomplikowana tematyka miała przemożny wpływ na układ pracy. Najpierw przedstawiłem w ogólnych zarysach rosyjską kolonizację Syberii i dobrowolną migrację chłopów polskich, a dopiero na tym tle dzieje wsi Wierszyna, jako relikt stołypinowskiej kolonizacji Syberii.

ze wstępu

Spis treści /pdf/

Kreowanie odpowiedzialnego biznesu

Andrzej Chodyński 

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-44-6

O AUTORZE
Andrzej Chodyński, doktor nauk technicznych, doktor habilitowany i profesor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w problematyce zarządzania. Wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dyrektor Instytutu Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej KAAFM. Nauczyciel akademicki o wieloletnim dorobku dydaktycznym, posiada doświadczenie w zakresie kierowania programami i projektami badawczo-rozwojowymi jako pracownik instytutów przemysłowych, a także z racji kierowania stowarzyszeniem producentów. Aktywnie działał w organizacjach non-profit na rzecz kreowania i ewaluacji odpowiedzialności ekologicznej podmiotów gospodarczych.

Z WPROWADZENIA
„Teza główna pracy brzmi: Kreowanie i rozwój odpowiedzialnego biznesu, opartego na założeniach rozwoju zrównoważonego, realizowanego w oparciu o działania przedsiębiorcze i innowacyjne z wykorzystaniem kompetencji sustainability oraz legitymizacji przedsiębiorstwa wobec interesariuszy służy budowie przewagi konkurencyjnej.”


O MONOGRAFII
„Wydaje się, że przedsiębiorstwa przyszłości będą bardziej niż dotychczas zaangażowane w realizacje celów wyższego rzędu, będą sięgać po społeczne i humanistyczne wartości, oraz wnosić swój wkład w poprawę jakości życia. Stąd też temat tu podjęty jest ważny zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. […] Autor reprezentuje pogląd, że społeczna odpowiedzialność ma swoje uzasadnienie nie tylko w sytuacjach stabilnego funkcjonowania organizacji, ale także w sytuacjach kryzysowych, zapewniając organizacji określony poziom bezpieczeństwa, a także ciągłości działania.”

z recenzji prof. dr hab. Renaty Oczkowskiej

Nowy wymiar konfliktów politycznych i społeczno-gospodarczych w XXI wieku

pod redakcją Beaty Molo

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-41-5

Konflikt jest jedną z podstawowych kategorii stosunków międzynarodowych używanych w różnych kontekstach. Zmiany w środowisku międzynarodowym końca XX i początku XXI wieku spowodowały jakościowe zmiany w sferze konfliktów. Badacze stosunków międzynarodowych do ich właściwości zaliczają przede wszystkim dominację konfliktów o charakterze wewnętrznym, które stopniowo się umiędzynaradawiają i stanowią poważne niebezpieczeństwo dla danego państwa, jego sąsiadów względnie całego regionu (np. była Jugosławia) oraz trudności w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych.

fragment Wstępu

Spis treści /pdf/

Family – Health – Disease

Editors: Grażyna Dębska, Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-23-1

Introduction
We hereby submit the monograph entitled Family – Health – Disease. This publication includes opinion and research papers written by authors with academic backgrounds from the Czech Republic, Slovakia and Poland. The monograph consists of 14 chapters and the order of them refers to the relationship between the family and the health of its members. The first seven texts concern children’s health problems. The next two concern widely defined issues of nutrition and adult nursing. The next four discuss health issues of the elderly, while the last describes the dilemma of bereaved family members who have to decide about organ donation.
The individual chapters show different aspects of family participation in the treatment and care of children, the elderly, the chronically ill, and the disabled. The discussed topics are a part of the wider issue of social medicine. A very important issue is the interdisciplinary problem of interaction between health and illness and their influence on the family, which is on one hand embedded in medical science, while on the other hand it refers to the social sciences, especially family sociology, psychology, pedagogy, and also social policy to some extent. The authors of the monograph also discuss the issue of life quality of the elderly living in domestic environments and the health and social problems they face. The authors also analyse the role of nurses in promoting health, such as immunisation, rational nutrition, and ethical aspects such as the screening of newborns.
This monograph is addressed to all who work or want to work with families and support them in the difficult challenges posed by disease. The authors hope the monograph will increase understanding and familiarity with the health problems of relatives.

Grażyna Dębska, Phd, Professor Jerzy Jaśkiewicz

Spis treści /pdf/

Stosunki władzy w islamie na przykładzie Egiptu, Maroka i Arabii Saudyjskiej

Katarzyna Brataniec

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-37-8

Przebieg rozpadu Bliskiego Wschodu, z jakim dotychczas mieliśmy do czynienia budzi między innymi pytanie, dlaczego proces zwany Arabską Wiosną, który miał przynieść demokratyzację regionu doprowadził do rozkładu struktur państwowych w Libii, Syrii, Iraku i Jemenie. Zamiast wolności obywatelskich i demokracji społeczeństwa arabskie pragną przede wszystkim stabilizacji politycznej i porządku. W obliczu zagrożenia, jakie nieustannie stwarza samozwańcze Państwo Islamskie dla wszystkich krajów regionu, walka z terroryzmem przysłania łamanie praw człowieka, prawa do zrzeszania się i pokojowych protestów. Bezkarność policji i represje wobec własnych obywateli wydają się ceną, którą gotowe są ponieść społeczeństwa w imię zachowania integralności państwa. Wszędzie tam, gdzie doszło do demontażu państwa sytuację wykorzystały siły radykalne. W zaskakujący sposób spełniła się groźba bliskowschodnich autokratów, przewidująca zastąpienie autorytarnych reżimów przez zorganizowane organizacje fundamentalistyczne.

Fragment Wstępu

Spis treści /pdf/

Psychologia rozwoju kreatywnego potencjału człowieka

Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-43-9

W monografii zawarte są pytania, teorie i praktyka w dziedzinie psychologii rozwoju. Modelowanie koncepcji kreatywnego potencjału oraz jego rozwoju to dialektyczny proces dojrzewania stanu potencjalnego, który poprzez obecność refleksji z towarzyszącą jej retrospekcją oraz modelowaniem perspektyw staje się stanem aktualnym. Tego typu modelowanie przyszłości stanowi podstawę prognozowania kreatywnego potencjału. Badanie kategorii „kreatywny potencjał osobowości” byłoby niemożliwe bez zbadania aktualnych oraz potencjalnych cech charakterystycznych osoby badanej. Urzeczywistnieniem potencjału kreatywnego są efektywne działania twórcze. Stanowią one pochodną napędu wewnętrznego aktywności kreatywnej podmiotu oraz efektywności procesów twórczych zachodzących u człowieka na poziomie świadomym i nieświadomym. Poziom potencjału kreatywnego rzutuje na kreatywną indywidualność jednostki oraz jakość jej twórczych realizacji. Kreatywny potencjał rozpatrywany jako kategoria osobowości ma charakter dominujący i wielofunkcyjny. Można ją umownie różnicować, wyodrębniając różne stadia dojrzałości. W ten sposób daje się wyszczególnić kreatywność potencjalną na poziomie autorefleksji, kreatywność komunikatywną i zaktualizowaną. […]

fragment Słowa od Autorki

Spis treści /pdf/

Magia wspólnot wyobrażonych w Nowej Europie Środkowej

Paulina Haratyk
Marta Anna Raczek-Karcz
Anna Taszycka

Kraków 2016

ISBN 978-83-7571-317-6

Niniejsza publikacja jest próbą nakreślenia możliwej linii badań naukowych dotyczących przekształceń zachodzących w Europie Środkowej w ostatnim ćwierćwieczu, tj. w latach 1989–2014, odzwierciedlonych w wybranych dziełach i działaniach artystów wywodzących się z tego rejonu.
Autorki – wywodzące się z grona badaczek zainteresowanych zarówno sztuką współczesną, filmem, jak i szerszymi przemianami kulturowymi – proponują przegląd wybranych tendencji artystycznych, które pojawiły się w ostatnich dwudziestu pięciu latach w obszarze sztuk wizualnych i filmu w krajach Europy Środkowej. Podjęta refleksja badawcza nie wyczerpuje zaproponowanej tematyki, może być jednak dobrym punktem wyjścia do dalszych badań nad odrębnością kulturową i artystyczną tego szczególnego rejonu Europy, którego swoistość, związana zarówno z wydarzeniami historycznymi, jak i budowaną w ich następstwie specyfiką kulturową, na różne sposoby zaznaczała się na przestrzeni dziejów.
Przedmiotem analiz były dzieła zaliczane do szeroko pojętych sztuk wizualnych, zarówno instalacje, interwencje i inne realizacje artystyczne, jak i pełnometrażowe filmy fabularne. Ta różnorodność wynika przede wszystkim z osobistych preferencji autorek, które łączy jednak wspólne przeświadczenie o wyjątkowości, czy też dającej się uchwycić i opisać specyfice sztuki tworzonej w tej części Europy.

Marta Anna Raczek-Karcz, fragment Wstępu

Spis treści /pdf/

Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego

redakcja naukowa Tadeusz Biernat

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-27-9

Problem stabilności prawa należy do często dyskutowanych zagadnień w prawoznawstwie z małym prawdopodobieństwem zakończenia tej dyskusji powszechnie akceptowanymi uzgodnieniami. Cechą tych rozważań jest ich wielowątkowość. Podejmowane są próby odpowiedzi na pytanie o stabilność prawa na różnych poziomach refleksji naukowej; zarówno w teorii i socjologii prawa, jak i w dogmatycznych naukach prawnych.
Kwestia stabilności prawa jest ważna szczególnie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw, w których prawo uzyskało status głównego systemu normatywnego, regulującego szeroką sferę stosunków podmiotowych. Równocześnie należy zwrócić uwagę na szczególny kontekst problemu stabilności prawa, którym jest funkcjonowanie systemów politycznych, takich jak system w Polsce, znajdujących się, jeśli nie w okresie transformacji, to ciągle jeszcze w okresie stabilizacji systemu prawnego. Uzasadniona transformacją dynamika prawa, tworzenie nowego porządku prawnego, spowodowało lawinowy przyrost aktów prawnych. Ich liczba oraz ich niespójność, spowodowana brakiem jasnej podstawy aksjologicznej i rzetelnej wiedzy autorów odpowiedzialnych za wprowadzane regulacje, jak również brak precyzji przyjmowanych rozwiązań prawnych, uruchomiły niekończący się proces „poprawiania” prawa. Takie krytyczne oceny, dotyczące procesu legislacyjnego w państwach w okresie transformacji, nie odnoszą się tylko do Polski. Na podobne zjawisko, w krytycznej analizie, wskazywał A. Bröstl, pisząc o rodzaju „nadużycia parlamentarnego, przybierającego postać rutyny, gdy akty prawne (w ustawodawstwie zwykłym) są, bez odpowiedniego przygotowania, »produkowane« tak jak przemysłowe produkty dla konsumentów”.

Tadeusz Biernat, fragment Wprowadzenia

Spis treści /pdf/

Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym

pod redakcją Jana Widackiego

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-38-5

Zebrane w tej książce artykuły i eseje oczywiście nie wyczerpują problematyki ewolucji myśli prawnokarnej od czasów szkoły klasycznej do neoklasycznej. Omówione w niej zostały jedynie wybrane – może ktoś powiedzieć: dość przypadkowo – różne zagadnienia. Ale wydaje się, że nawet to niepełne, a niechby nawet chaotyczne przedstawienie problemów stanowić może zaczyn dyskusji – skłonić do myślenia, do głębszej refleksji nad prawem karnym i jego instytucjami.

Jan Widacki

Spis treści /pdf/

Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną. Studia socjologiczne

Redakcja: Marek S. Szczepański, Paulina Rojek-Adamek

Kraków 2016

ISBN ________

Prezentowana publikacja stanowi zbiór testów poświęconych wykluczeniu i aktywizacji społecznej ujmowanych w szerokiej perspektywie poznawczej. Mimo iż najczęściej problematyka ta poruszana jest na gruncie socjologii, złożoność zjawiska, jego przejawy, formy i sposoby zapobiegania sprowokowały grono badaczy do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji. Stąd też prezentowany tom jest zbiorem tekstów przygotowanych przez specjalistów i badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki – socjologów, pedagogów oraz specjalistów z zakresu zarządzania. O tym, jak ten dynamiczny proces wielowymiarowego pękania „więzi społecznych” na poziomie indywidualnym i zbiorowym definiować, jak zapobiegać wykluczeniu z uczestnictwa w systemie normatywnym danego społeczeństwa, dostępie do informacji i zasobów społecznych rozmawiano podczas spotkania konferencyjnego zorganizowanego w czerwcu 2015 roku przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach panelu Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo. Zapoczątkowana w trakcie obrad dyskusja sprowokowała do podjęcia starań o wydanie tomu, w którym udałoby się utrwalić ważność podjętych tematów i zachęcić do otwarcia szerszej interdyscyplinarnej dyskusji.

Fragment Wstępu

Spis treści /pdf/

Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 11

Redakcja: Sławomir M. Mazur, Monika Ostrowska

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-71-2

Podejmując się recenzji przedłożonej monografii warto wspomnieć, że nauki o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukową zajmuje się wszelkimi aspektami tego, co rozumiane być może i powinno pod terminem „obronność”. W sposób oczywisty zatem obszarem zainteresowania tych nauk są nie tylko siły zbrojne ale także wszelkie czynniki które w szeroko rozumianym kontekście stwarzają warunki dla działania czynnika militarnego. Oznacza to między innymi udział w wiarygodnych sojuszach międzynarodowych, odpowiednio skonstruowane i przestrzegane strategie bezpieczeństwa i obronności, właściwe kierowanie obrona państwa (w aspekcie prawnym i organizacyjnym), dobrą organizacje dowodzenia czy wreszcie potencjał gospodarczy zapewniający nowoczesne wyposażenie i sprzęt wojskowy dla sił zbrojnych. Dopiero takie, holistyczne ujęcie daje szanse na rzetelną, naukową ocenę tego co popularnie rozumiane jest jako obronność państwa.
Akcentując powyższą tezę, pozytywnie ocenić należy trud podjęty przez autorów, zmierzający do przybliżenia czytelnikowi istoty współczesnych zagrożeń, aspektów politycznych, organizacyjnych i technicznych współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego postrzeganego przez pryzmat zapisów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z roku 2014. W kontekście merytorycznym, istotne treści recenzowanej monografii zawarte zostały w szeregu rozdziałów – artykułów, obejmujących różnorodną problematykę […].
[…] W konsekwencji potencjalny czytelnik otrzymuje interesującą publikację zaadresowaną do całkiem sporego kręgu odbiorców, mających z różnych przyczyn styczność z rozpatrywaną w monografii problematyką.

prof. zw. dr hab. Jarosława Wołejszo (fragment recenzji wydawniczej)

Spis treści /pdf/

Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 10

Redakcja: Mieczysław Bieniek, Sławomir M. Mazur 

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-70-5

Spis treści /pdf/

Straż Miejska Miasta Krakowa w latach 1991-2016

Seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

„BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ”, t. 9

Sławomir Mazur, Monika Ostrowska, Janusz Wojtycza

Kraków 2016

ISBN 978-83-65208-62-0

Spis treści /pdf/