Książki wydane w 2015 roku

Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku – geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne. Część III

redakcja naukowa Erhard Cziomer

Kraków 2015

ISBN 978-83-7571-384-8

W części trzeciej skoncentrowano się na ukazaniu ważniejszych mechanizmów funkcjonowania międzynarodowych stosunków politycznych w XXI wieku. W ośmiu rozdziałach przedstawiono kolejno: pojęcie oraz istotę nowego ładu międzynarodowego w dobie globalizacji, poszukiwanie nowej roli międzynarodowej USA jako mocarstwa globalnego, transformację NATO i współpracy transatlantyckiej, polityczne wyzwania integracji europejskiej, ewolucję współpracy i rozwoju Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, roli Rosji i obszaru postradzieckiego, nowej roli międzynarodowej Chin oraz omówiono temat – rola Polski w stosunkach międzynarodowych. Autorzy z uwagi na dynamikę zmian celowo nie obejmują systematyczną analizą wydarzeń związanych z eskalacją kryzysu ukraińskiego.”

ze wstępu Erhard Cziomer

W poszukiwaniu piękna i prawdy / In the pursuit of beauty and truth

Agata Rościecha-Kanownik

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-13-2

„Proste czytelne formy i ich metamorfozy stają się czynnikiem łączącym jej sztukę z naturą, a współczesność z tradycją. Zastany świat przeobrażony w obrazach posiada własną logikę, tajemnicę i głębię innej rzeczywistości. Artystka „zapuszcza się w głąb innej rzeczywistości, w porażającą ciszę i ledwie dostrzegalne postaci i przedmioty”.

ze wstępu Stanisław Hryń

Spis treści /pdf/ Słowo wstępne /pdf/ Foreword /pdf/

Stanisław Hryń

Stanisław Hryń – autor
Anna Dettloff – tekst

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-14-9

„…Stanisław Hryń jest nie tylko rzeźbiarzem, ale twórcą wszechstronnym, utalentowanym w wielu dziedzinach.
(…)
Rzeźba była zawsze w centrum moich zainteresowań badawczych i artystycznych. W ciągu lat fascynacji tą dyscypliną sztuki wielokrotnie spotykałam dzieła, które mnie zachwycały i intrygowały. Kiedy z „bagażem” tych doświadczeń staję przed pracami Stanisława Hrynia, odczuwam jeszcze coś, co mnie samą zadziwia – onieśmielenie. Dlaczego? Czuję, że wkraczam w intymną więź między dziełem a jego twórcą. Przyglądam się tym rzeźbom i mam nieodparte wrażenie, że artysta zaledwie przed chwilą odszedł od pracy, a teraz stoi za mną , obserwuje a za moment może wrócić, żeby dotknąć jej raz jeszcze.
(…)
Na tę wręcz hipnotyzującą widza formę rzeźb składa się wiele przyczyn, ale jedną z najważniejszych jest mistrzostwo materiału i doskonałe opanowanie niełatwej techniki odlewu w brązie. Patrząc na rzeźby Hrynia, można zupełnie zapomnieć, że ich ostateczną realizacje poprzedzał zazwyczaj długi i żmudny okres trudnej pracy, (…)”

cytaty z książki Anna Dettloff

Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądowych

Beata Zinkiewicz

Kraków 2015

ISBN 978-83-7571-306-0

„Praca […] dobrze wpisuje się w problemy współczesnej kurateli sądowej, odnosząc się ogólnie do poziomu realizacji idei czy filozofii kurateli sądowej, która w swym najbardziej podstawowym wymiarze służyć ma profilaktyce przestępczości, wypełniając niejako powstającą lukę informacyjną (niedostatek dobrze ugruntowanych badań), dotyczącą roli rodzinnego kuratora sądowego w obszarze profilaktyki – w percepcji samych kuratorów, dając subiektywny obraz ich funkcjonowania i realizacji nałożonych na tę rolę funkcji. Tym samym praca stanowi ważny przyczynek do dyskusji nad doskonaleniem praktyki kuratorskiej i efektami wprowadzonych regulacji prawnych w obszarze kurateli sądowej, które wyznaczyły nowy kierunek jej rozwoju – od profilu kurateli kontrolującej i represyjnej do kurateli mającej profil profilaktyczno-wychowująco-psychoterapeutyczny”.

fragmenty recenzji dr hab. Ewy Wysockiej

„Niniejsza publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki resocjalizacyjnej (i dyscyplin pokrewnych), pracowników dydaktycznych uczelni prowadzących zajęcia z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego, aktywnych zawodowo kuratorów (pracowników etatowych i wolontariuszy) oraz do wszystkich osób zainteresowanych wykonywaniem zawodów pomocowych i pracą w środowiskach marginalizowanych, z osobami i grupami wykluczonymi społecznie”.

ze wstępu

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Troska o zdrowie w aspekcie społecznym. Część 1

redakcja naukowa Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-24-8

„(…) w monografi i Troska o zdrowie w aspekcie społecznym zamieszczono bardzo zróżnicowane tematycznie opracowania, które łączy ważna nie tylko społecznie kwestia akceptacji choroby przez chorego. Omawiane są tu problemy osób z epilepsją, chorych na nowotwory skóry oraz pacjentów po różnego rodzaju zabiegach, w tym bariatrycznych oraz po plastyce stawów biodrowych i kolanowych. Wśród poruszanych tematów znalazło się również opracowanie dotyczące wpływu mutagennego promieniowania jonizującego w środowisku pracy, na które narażony jest personel medyczny.”

ze wstępu dr n. farm. Anna Goździalska, prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicz

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Troska o zdrowie w aspekcie społecznym. Część 2

redakcja naukowa Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-25-5

Jest to druga część monografii pod tytułem Troska o zdrowie w aspekcie społecznym.
Omawiane są w niej takie tematy jak:

  • prawo do leczenia w Polsce (warunkowane zapisem w Konstytucji RP (art. 68 ust. 2),
  • zasadność szczepień ochronnych,
  • reakcje nadwrażliwości i alergie.
Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Współczesne stosunki międzynarodowe. Historia stosunków międzynarodowych 1919–1991. część II

redakcja naukowa Erhard Cziomer

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-18-7

„Ta część przedstawia genezę i ewolucję systemu dwubiegunowego, w tym różne tendencje i sprzeczności rozwoju politycznego świata i Europy, począwszy od postanowień Kongresu Wersalskiego (1919) do przezwyciężenia konfliktu Wschód–Zachód i upadku bloku wschodniego oraz rozpadu ZSRR (1991). W ujęciu syntetycznym i chronologicznym omówiono zarówno ewolucję okresu międzywojennego 1919–1939, jak też dyplomatyczny przebieg II wojny światowej oraz jej polityczno-prawne następstwa (1939–1945). Dużo miejsca poświęcono kształtowaniu się systemu dwubiegunowego i jego elementów składowych oraz ewolucję systemu w różnych fazach zimnej wojny (1945–1989), czy procesowi dekolonizacji i ruchowi krajów niezaangażowanych oraz ukazaniu przesłanek i następstw wybranych konfliktów postkolonialnych oraz dysproporcji Północ–Południe.
Część II zamyka ocena i zestawienie przesłanek i następstw dla Europy przezwyciężenia konfliktu Wschód–Zachód na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.”

ze wstępu Erhard Cziomer

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012

Eugeniusz M. Pluciński

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-09-5

Monografia stanowi kontynuację prowadzonych przez Autora od wielu lat badań nad przemianami w polskim handlu zagranicznym, jego rozmiarami, dynamiką, strukturą, konkurencyjnością i efektywnością szczególnie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niewątpliwie należy On do czołówki polskich naukowców, zajmujących się tymi kwestiami, a jeśli chodzi o badanie procesu przejścia Polski od handlu międzygałęziowego do wewnątrzgałęziowego, co jest przedmiotem recenzowanej monografii, to jego osiągnięcia są, moim zdaniem, największe na tle całego dorobku badawczego polskich ekonomistów, zajmujących się tą problematyką.
Wybrany przez Autora problem jest bardzo ważny z punktu widzenia naukowego, ponieważ jego zbadanie wzbogaca naszą wiedzę o przebiegu, determinantach i efektach zmian w handlu zagranicznym średniej wielkości kraju określanego jako emerging market, a polegających na przejściu od tradycyjnego (międzygałęziowego) modelu podziału pracy, do nowoczesnego (wewnątrzgałęziowego) modelu w kontekście rozwoju procesów integracji gospodarczej, mając na względzie coraz wyższe jej stadia rozwoju.
Dobrze udokumentowany stan rzeczy i jego przyczyny stanowią podstawę do cennych wskazań zawartych w zakończeniu pracy, czyli odpowiedzi na pytania, co należy zrobić, aby nastąpiły pożądane zmiany strukturalno-czynnikowe polskiego eksportu i naszej roli w unijnym modelu podziału pracy. Z tego względu należy uznać, że praca adresowana jest przede wszystkim do decydentów – polityków zajmujących się gospodarką, albo raczej do ich doradców, ponieważ jak wykazuje praktyka nie mają oni czasu na studiowanie rozpraw naukowych lub, co jest jeszcze ważniejsze, są one dla nich za trudne. Nie oznacza to, że monografia nie będzie przydatna także dla innych środowisk. Z pewnością jej lektury nie będą mogli pominąć pracownicy naukowi, prowadzący badania i zajęcia dydaktyczne z handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznesu międzynarodowego, czy międzynarodowej ekonomii oraz studenci tych kierunków, przynajmniej jeśli chodzi o pewne jej partie, zwłaszcza dotyczące sfery teoretyczno-wnioskowej.

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Rymarczyka

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Prawnopracowniczy status członka zarządu spółki kapitałowej w kontekście dwoistości norm prawa pracy i prawa handlowego

Sebastian Koczur

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-10-1

Rozważania na temat dwoistości stosunków prawnych stanowią wstęp do zbadania oraz rozstrzygnięcia ewentualnych kolizji norm prawnych należących do „konkurencyjnych” gałęzi prawa, w których specjalizuje się autor – prawa pracy i prawa handlowego. Autor również – co jest niesłuchanie interesujące – wkracza na obszar teorii prawa. Wychodzi także poza granice prawa pracy, zajmuje się bowiem stosunkami prawnymi regulowanymi przepisami prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Praca ma poważne walory naukowe i praktyczne, a właściwie rozreklamowana oraz rozprowadzona, ma szanse stania się bestsellerem w pozytywnym znaczeniu tego terminu, o który ubiegać się będą radcowie prawni, adwokaci specjalizujący się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa pracy.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, Uniwersytet Jagielloński

O monografii
Opracowanie stanowi kompleksową analizę treści stosunku pracy członka zarządu oraz pozycji prawnej, jaka jest wykreowana w stosunku do członka zarządu na podstawie norm prawa pracy. U źródeł monografii leżą zainteresowania naukowe autora i prowadzona praktyka adwokacka.
Z teoretycznoprawnego punktu widzenia autor stara się rozwiązać problem kolizji norm, jakie zachodzą pomiędzy przepisami kodeksu spółek handlowych regulującymi stosunek organizacyjny członka zarządu, a przepisami kodeksu pracy stanowiącymi materialnoprawną podstawę regulacyjną stosunku pracy członka zarządu.
Z praktycznego punktu widzenia opracowanie może stanowić odpowiedź na problemy powstające przy zatrudnianiu członka zarządu oraz w trakcie łączącego strony stosunku pracy. Zarysowane w opracowaniu kwestie mogą stanowić praktyczną pomoc zarówno dla zatrudniającej spółki, jak i dla członka zarządu będącego pracownikiem.

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Uniform European Inheritance Law. Myth, Dream or Reality of the Future

Mariusz Załucki

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-02-6

About the book:
The inheritance law changes. A question that is impossible to be anticipated today is whether this area of law should move towards further European integration, or whether any future changes should be limited to a simple implementation of national needs. In any case, it should be noted that the possible drafting of a new inheritance law in any European country should start from a deep discussion on the condition of the current legislation. According to the author, it is time to start this kind of discussion on a broad scale. Only a fuller analysis of individual institutions could allow making a decision in this regard. It is why the book is an attempt to find a possible common denominator of the individual national inheritance law solutions and to answer the question about the possibility of unification of inheritance law in the European Union.

Contents /pdf/ Introduction /pdf/

Kompetencje – Kształcenie – Ewaluacja. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych

Joanna Aksman, Alena Daušková, Jolanta Gabzdyl i inni

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-00-2

Spis treści / Contents /pdf/ Słowo wstępne / Preface /pdf/

Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego

Tom III
Szkoła pozytywna prawa karnego we Włoszech

z przedmową Jana Widackiego

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-08-8

The School of Tomorrow Centred on Pupils

ed by Józef Kuźma, Jolanta Pułka

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-01-9

Contents /pdf/ Introduction /pdf/

Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych. Vademecum

Zbiór i opracowanie: Jerzy Depo, Sławomir Mazur

Kraków 2015

ISBN  978-83-65208-30-9

We współczesnym świecie informacja stanowi nie tylko czynnik decydujący o sprawnym funkcjonowaniu każdej organizacji. Jest ona bowiem także towarem, który ma swoją cenę i może być wykorzystywany nie tylko w szczytnym celu. Informacje w niepowołanych rekach mogą stać się wręcz bronią, która użyta w odpowiedni sposób może doprowadzić zaatakowanego do trudnych do przewidzenia i nie dających się lekceważyć strat i szkód. Wśród informacji o szczególnym znaczeniu znajdują się także dane osobowe, które w świetle prawa podlegają szczególnej ochronie. Mając świadomość powyższego należy stwierdzić, iż autorzy monografii Administracja bezpieczeństwa, informacji niejawnych i danych osobowych podjęli temat jak najbardziej aktualny, rzeczywiście istotny mieszczący się w kręgu zainteresowania nauk o bezpieczeństwie.
Opracowanie dotyka wielu aspektów problemów zarysowanego tematem książki. Znajdujemy tu zatem problematykę ochrony informacji niejawnych w polskim systemie prawnym, podstawowe pojęcia i zakres stosowania uregulowań ustawowych, zasad i procedur organizacji ochrony informacji niejawnych czy wreszcie istotę i procedury zarządzania bezpieczeństwem takich informacji. Poruszono także problematykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego oraz bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych. W zakresie problematyki ochrony danych osobowych publikacja dotyka szeregu spraw związanych z ochroną prawno-administracyjną, regulacjami prawnymi dotyczącymi tworzenia i posługiwania się zborami danych osobowych, przetwarzania takich danych oraz organami właściwymi w sprawie ochrony danych osobowych obywateli.
Kompleksowość spojrzenia na temat zwiększona została poprzez interdyscyplinarne podejście do rozważanego obszaru problemowego, traktując go nie tylko przez pryzmat nauk o bezpieczeństwie, w orbicie zainteresowania których znajduje się przecież zarządzanie bezpieczeństwem (i bezpieczeństwo w zarządzaniu), ale także zarządzania jako takiego (teorii organizacji i zarządzania) oraz nie uciekanie od prawnych aspektów ochrony informacji. W konsekwencji potencjalny czytelnik otrzymuje interesującą publikację zaadresowaną do całkiem sporego kręgu odbiorców, mających z różnych przyczyn styczność z rozpatrywaną w monografii problematyką. Pracę oceniam pozytywnie.

z recenzji wydawniczej, prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem w przygotowaniu kadr dla szkolnictwa i przedsiębiorczości

Redakcja: Monika Ostrowska, Janusz Ziarko

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-31-6

Charakter współczesnej pracy zawodowej i tempo jej zmian wyznacza postęp cywilizacyjny, który sprawia, że od pracowników oczekuje się coraz wyższych kompetencji zawodowych, zarówno twardych, jak i miękkich. Istotnym elementem pracowniczych kompetencji są kompetencje bhp. Należy promować rozwój tych kompetencji przez formalną, nieformalną i pozaformalną edukację.
W nowoczesnych gospodarkach rynkowych edukacja i praca są coraz bardziej ze sobą powiązane i współzależne, a kształcenie traktowane jest jako inwestycja zarówno na poziomie jednostkowym, jak i instytucjonalnym, stąd dzisiejszy sektor edukacyjny tworzą dwa główne rynki – edukacji i pracy. Konieczne jest, aby oferowany przez nie produkt w postaci przygotowania kompetencyjnego znajdował się na najwyższym poziomie i był adekwatny do potrzeb uczestników rynku pracy – pracowników i przedsiębiorstw.
Należy popierać podnoszenie kompetencji w zakresie bhp zarówno w instytucjach, jak i przez instytucje edukacji formalnej oraz pozaformalnej, włączając w te działania szkoły, a także administrację publiczną, sektor gospodarczy prywatny i państwowy oraz organizacje pozarządowe. Zasadne jest traktowanie edukacji rozwijającej kompetencje pracowników w sferze bhp jako edukacji holistycznej, musi ona bowiem uwzględniać wiele aspektów (fizycznych, społecznych, organizacyjnych czy psychofizycznych) funkcjonowania pracownika w rzeczywistości konkretnego środowiska pracy, wyposażając go w wiedzę, umiejętności, narzędzia i instrumenty niezbędne do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i efektywny. Umiejętności zawodowe i wiedza na temat bhp powinny ulegać stałej poprawie i – w konsekwencji – stanowić część nauki przez całe życie.

fragment Wprowadzenia

Spis treści / Wprowadzenie /pdf/

Organizacja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym

Janusz Kręcikij, Jacek Lewandowski

Kraków 2015

ISBN 978-83-65208-29-3

„Rezultaty dociekań naukowych autorów, przedstawione w recenzowanej monografii, koncentrują się na aspekcie organizacyjnym, a konkretnie na organizacji dowodzenia na poziomie strategicznymi i operacyjnym – czyli tam, gdzie generowane są długotrwałe plany i programy i gdzie podejmowane są szczególnie istotne, także w zakresie konsekwencji, decyzje. Obszar penetracji naukowej wydaje się tym ciekawszy (i ważny), jeśli przez dwa ostatnie lata byliśmy świadkami wdrażania istotnych zmian w wybranych fragmentach systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP, zmian, które doprowadziły do bardzo znaczących przeobrażeń w stosunku do poprzednio funkcjonującej organizacji dowodzenia. Stąd też uznanie dla autorów, którzy podjęli próbę uporządkowania w sposób naukowy wpływu, jaki ten obszar problemowy może mieć i ma na istotę dowodzenia, jego sprawowanie oraz skuteczność i efektywność.”

prof. dr hab. Jan Posobiec, fragment recenzji wydawniczej

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/