Książki wydane w 2014 roku

Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Część I

redakcja naukowa Erhard Cziomer

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-376-3

„Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych (część I) ma charakter wprowadzający, ponieważ omawia podstawowe pojęcia i kategorie oraz teorie i metody badawcze dyscypliny naukowej o stosunkach międzynarodowych.
Ponadto wyjaśnia wyczerpująco zarówno czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe i definiuje ich zróżnicowanych uczestników, jak też charakteryzuje zasady i formy współpracy międzynarodowej. Na koniec przedstawiono pojęcie oraz elementy składowe systemu międzynarodowego oraz jego teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania i ewolucji.”

ze wstępu Erhard Cziomer

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Wpływ członkostwa w WTO na handel zagraniczny Chin. Implikacje dla gospodarki światowej

Elżbieta Majchrowska

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-302-2

Praca wnosi wiele szczegółowych informacji do naszej wiedzy na temat rynku państwa, które staje się członkiem WTO i dzięki temu dołącza do głównego nurtu gospodarki światowej. […] Wartością dodaną analizy jest z pewnością aktualność omawianej tematyki oraz wszechstronne potraktowanie problemu związków między wymianą handlową a rozwojem.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej

Niniejsza książka może być użyteczna zarówno dla pracowników naukowych i studentów zajmujących się problemami współczesnej gospodarki światowej i handlu międzynarodowego oraz rozwojem gospodarczym w powiązaniu z czynnikami zewnętrznymi. Jest przydatna również dla praktyki gospodarczej, zwłaszcza instytucji centralnych kształtujących zagraniczną politykę ekonomiczną Polski, a także polityków oraz mediów podejmujących problemy stosunków międzynarodowych.

z przedmowy prof. dr hab. Kazimierza Starzyka

Spis treści / Contents /pdf/ Słowo wstępne /pdf/

Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych

redakcja naukowa Tadeusz Grabiński, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Marta Woźniak-Zapór

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-312-1

Tematyka monografii koncentruje się na metodach optymalizacji, zastosowaniach systemów informatycznych, oraz kształcenia zdalnego. Całość tematyki podzielona jest na trzy wzajemnie powiązane części. Pierwsza część zawiera trzy podrozdziały, w których podjęto kwestie kształcenia zdalnego. Druga część monografii, ujęta w kolejnych trzech podrozdziałach, prezentuje wybrane narzędzia i modele optymalizacji. Ostatnia, trzecia – przedstawia problematykę związaną z zastosowaniem systemów informatycznych w firmie.

ze wstępu

Spis treści /pdf/ Słowo wstępne /pdf/

Sześciolatek w szkole

redakcja naukowa Anida Szafrańska

Kraków 2014

ISBN _______________

„Prezentowana monografia jest efektem pracy autorów, którzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych. Indywidualne zainteresowania badawcze, poglądy oraz doświadczenie przełożyły się na wielowątkowość poruszanych zagadnień. Publikacja zawiera zarówno artykuły o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. Zgromadzony materiał, mimo różnorodności poruszanych problemów, pozwolił na wyodrębnienie pięciu grup tematycznych.(…)
Pierwsza grupa obejmuje prace podejmujące wieloperspektywiczną refleksję nad szkołą jako instytucją, do której trafia dziecko sześcioletnie, w której dostrzegana powinna być i rozwijana podmiotowość ucznia.(…)
Druga grupa tematyczna obejmuje teksty, których autorzy skupili się na problematyce dojrzałości szkolnej. Obniżenie wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej rodzi pytania o dojrzałość oraz gotowość szkolną dziecka sześcioletniego. Osiągnięcie przez dziecko wysokiej gotowości do podjęcia nauki w szkole w dużej mierze warunkuje powodzenie na dalszych etapach kształcenia. Zindywidualizowane wspomaganie jego rozwoju w osiąganiu dojrzałości i gotowości szkolnej jest ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej.(…)
Kolejną grupę zagadnień reprezentuje pięć prac poświęconych tematyce specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Poznanie dziecka, jego potencjału, możliwości, a także ograniczeń jest ważnym zadaniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozpoznanie trudności edukacyjnych i ich przyczyn umożliwia organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do dziecka i jego rodziców lub opiekunów”

ze wstępu Anida Szaflarska

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Procesy genezy i czynniki trwania

Jerzy Zdanowski

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-336-7

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Megamiasto Tokio

Rajmund Mydel

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-311-4

[…] Megamiasto będace przejawem, m. in., szczególnie wysokiego poziomu zaawansowania procesów suburbanizacji-metropolizacji, definiowane jest jako obszar metropolitalny liczący 10 mln i więcej mieszkańców. […]

…czynnikiem determinującym formowanie megamiasta jest przede wszystkim rynek pracy, nowoczesny i innowacyjny w swej strukturze oraz ogromny i silnie wewnętrznie zróznicowany. Funkcjonuje on w warunkach permanentnego rozwoju oraz modernizacji, na którą składa się m. in. tworzenie parków naukowych i technologicznych, rewitalizacja i gentryfikacja wielofunkcyjnych terenów zainwestowania miejskiego (w sferze funkcjonalnej, infrastrukturalnej oraz demograficznej – w tym w ramach brownfield regeneration i renaissance activities) oraz rozwój nowoczesnych systemów transportu zbiorowego. Stanowią one łącznie fundament ekonomicznego wzrostu i rozwoju megamiasta, którego demograficzno-gospodarczy potencjał oraz realne efekty ekonomiczne lokują je w gronie największych lub głównych regionów ekonomicznych (tzw. regiopolis) o znaczeniu krajowym a niekiedy także międzynarodowym.
[…]

fragmenty wstępu

Spis treści /pdf/

Social Aspects of Management

ed by Magdolna Láczay and Dariusz Fatuła

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-283-4

Contents /pdf/

Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa. Prawo – Instytucje – Zasoby

Tadeusz Biernat

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-251-3

Książka dotyczy relacji pomiędzy charakterem władzy publicznej w państwie demokratycznym a szeroko pojmowanym ładem społecznym (porządkiem społecznym). Tego rodzaju przedsięwzięcia badawcze należą w literaturze polskiej do rzadkości. Z prostej przyczyny; wymagają bardzo rozległej wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu teorii i filozofii prawa, politologii, socjologii, prawa konstytucyjnego i administracyjnego, doktryn prawnych, i jeszcze wielu innych. Dodatkowo wymagana jest znajomość wąskiej, lecz bardzo skomplikowanej merytorycznie dyscypliny, lokowanej zazwyczaj w filozofii społecznej: teorii władzy.
Monografia Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa. Prawo – Instytucje – Zasoby nie została pomyślana jako lektura dla „wyłącznie” wąskiego grona specjalistów. Jej wartość poznawcza, eksponowana w prosty, przejrzysty i uporządkowany sposób, doskonale może spełniać funkcje podręcznika akademickiego, dla studentów prawa, administracji, nauk politycznych czy dziennikarstwa, wyższych lat studiów (studiów doktoranckich).

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krzysztofa Pałeckiego

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. część II

redakcja naukowa Zofia Foryś, Grażyna Anna Franek, Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-348-0

Monografia stanowi zbiór prac ukazujących rozpiętość zainteresowań pielęgniarek i prowadzonych przez nie badań – począwszy od historii zawodu, porzez etykę, zarządzanie aż po pielęgniarstwo specjalistyczne

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. część I

redakcja naukowa Beata Dobrowolska, Zofia Foryś, Jerzy Jaśkiewicz

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-295-7

Tematyka przedstawianych prac nawiązuje przede wszystkim do trzech celów rozwoju, zdefiniowanych przez ONZ na potrzeby projektu poprawy losów ludności świata, tj. nr 4 – zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci, nr 5 – poprawa zdrowia kobiet ciężarnych i położnic i nr 6 – zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
Treści zawarte w monografii wskazują dominujące kierunki badań we współczesnym pielęgniarstwie polskim, jego osiągnięcia, ale też niedostatki. W opracowaniu dominuje edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, analizowana z różnej perspektywy badawczej – tej szerokiej, poświęconej np. poszukiwaniu przyczyn spadku akceptacji szczepień ochronnych, ale też węższej, przedstawiającej stopień przestrzegania zaleceń zdrowotnych przez pacjentów, ze wskazaniem czynników motywujących oraz ciekawych rozwiązań w zakresie metodyki pracy z pacjentem.

z recenzji dr hab. Danuty Zarzyckiej

Spis treści /pdf/ Wprowadzenie /pdf/

Ocena stanu odżywienia organizmu. Practicum

Maria Kapiszewska, Małgorzata Kalemba-Drożdż

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-262-9

Niniejsze opracowanie – ukierunkowane na practicum – przeznaczone jest dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów biologicznych oraz innych kierunków obejmujących wiedzę o żywieniu człowieka. Proponowane zajęcia mają formę ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć komputerowych lub konwersatoryjnych, a większość z nich, co istotne, nie wymaga bardzo drogiego i specjalistycznego sprzętu.

fragment przedmowy

Spis treści /pdf/ Przedmowa /pdf/

Ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I, III i IV oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w guzkowym raku podstawnokomórkowym i odmianie naciekającej

Anna Goździalska

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-324-4

Monografia dr Anny Goździalskiej, nosząca tytuł: „Ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I, III i IV oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w guzkowym raku podstawnokomórkowym i odmianie naciekającej”, stanowi oryginalny i znaczący wkład do współczesnej wiedzy na temat patomechanizmu raka podstawnokomórkowego, jak i przydatności technik molekularnych w diagnostyce tego schorzenia.

z recenzji prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk

Praca dotyka istotnego problemu dla współczesnych społeczeństw dotyczącego molekularnych podstaw rozwoju procesu nowotworzenia i lepszego poznania zjawisk utraty kontroli nad nieprawidłowym rozwojem zmienionych grup komórek prowadząc do powstania zmiany nowotworowej. Nowotwory i schorzenia sercowo-naczyniowe to najczęstsze przyczyny zgonów u ludzi. Rak podstawnokomórkowy, należący do nieczerniakowych raków skóry jest jedną z najczęstszych zmian nowotworowych i najczęstszym nowotworem rozwijającym się na skórze.

Praca jest bardzo wartościowym opracowaniem, udawadniającym rolę i znaczenie badań molekularnych obejmujących badanie ekspresji transkryptów mRNA dla kolagenów i metaloproteinaz 2 i 9 w ocenie ognisk raka podstawnokomórkowego.

z recenzji prof. dr hab. n. med. Anny Wojas-Pelc

Spis treści /pdf/

Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływanie i nowe zjawiska

redakcja naukowa Joanna Bierówka, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-274-2

…publikacja, w której kilkunastu autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski i różne dyscypliny naukowe podzieliło się wynikami swoich badań nad wieloma aspektami wzajemnych relacji między mediami, kulturą popularną i polityką.

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera sześć artykułów, których autorzy przyglądają się nowym zjawiskom w tradycyjnych i nowych mediach, a szczególnie interesuje ich w tym kontekście wpływ rozwoju nowych technologii na przekaz kulturowy i sposoby uczestnictwa w kulturze odbiorców „starych” mediów i użytkowników „nowych” mediów. …
Część druga, poświęcona „kulturze sieci” i interakcjom w cyberprzestrzeni, składa się również z sześciu artykułów. (…)
Trzecią część publikacji tworzą trzy teksty poświęcone związkom kultury popularnej z polityką. (…)

fragment wstępu

Spis treści / Contents /pdf/ Wstęp /pdf/

Diagnoza psychologiczna „Kreatywny potencjał”. Psychologiczne metody diagnozowania i prognozowania kreatywności

Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-236-0

Monografia zawiera pytania, teorie i praktykę z zakresu diagnozy psychologicznej. Testy „Kreatywny potencjał” i „Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona” pozwalają oszacować poziom kreatywności jednostki, jej predyspozycje i potencjał kreatywny. Ich innowacyjność wyraża się w możliwości diagnozowania nie tylko aktualnego stanu kreatywności i uświadomionych procesów jej rozwoju, ale także nieuświadomionych procesów samorozwoju i potencjału kreatywności.

fragment ze Słowa od Autorki

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Continuity in Language. Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse

ed by Ewa Willim

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-388-6

Contents /pdf/

Ekonomiczno – finansowe konteksty integracji europejskiej

redakcja naukowa Alicja Dziuba-Burczyk

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-303-9

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian zarówno w postrzeganiu nauk ekonomicznych, jak i praktyce polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. […]
Teorie służące integracji i praktyka są uzupełniane, a także modyfikowane w miarę potrzeb. Nie można nie zauważyć trudności strefy euro, więc teoria się aktualizuje w miarę dostrzegania i rozwiązywania powstających problemów. Rozwija się zatem problematyka współczesnych teorii finansów międzynarodowych i standardów rachunkowości w integrującej się Europie.

ze wstępu

Spis treści /pdf/ Słowo wstępne /pdf/

Jednostka Państwo Prawo. Teorie politycznego zobowiązania

Marta Majorek

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-328-2

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian zarówno w postrzeganiu nauk ekonomicznych, jak i praktyce polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. […]
Teorie służące integracji i praktyka są uzupełniane, a także modyfikowane w miarę potrzeb. Nie można nie zauważyć trudności strefy euro, więc teoria się aktualizuje w miarę dostrzegania i rozwiązywania powstających problemów. Rozwija się zatem problematyka współczesnych teorii finansów międzynarodowych i standardów rachunkowości w integrującej się Europie.

ze wstępu

Spis treści /pdf/ Wprowadzenie /pdf/

Gender Mainstreaming in Polish media discourse / Gender Mainstreaming w polskim dyskursie medialnym

As exemplified in the debate concerning the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
Na przykładzie debaty nad Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

ed. by Anna Frątczak / red. Anna Frątczak

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-235-3

Spis treści / Contents /pdf/ Wstęp /pdf/

Idee nowelizacji Kodeksu Karnego

redakcja naukowa Marek Lubelski, Renata Pawlik, Adam Strzelec

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-263-6

Od redaktorów
Szanowni Państwo
W 2012 upłynęło osiemdziesiąt lat od wprowadzenia w życie pierwszego kodeksu karnego Polski Odrodzonej, jakim było rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 roku. Kodyfikacja ta stanowi swoisty trzon polskiego prawa karnego, który znalazł odzwierciedlenie w Kodeksie karnym z 1969 r. oraz 1997 r. Zaawansowane zarazem są już prace nad zmianami w obowiązującym kodeksie karnym, przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną działającą przy Ministrze Sprawiedliwości i będące obecnie, choć w zmienionym kształcie, przedmiotem prac sejmowych.
Wydaje się rzeczą wielce interesującą i godną uwagi podjęcie próby prześledzenia, jakimi drogami ewoluuje polskie prawo karne, co z dzieła pierwszej kodyfikacji jest trwałe, co uległo zmianie, a nade wszystko – jak miałaby być zmieniona obowiązująca regulacja kodeksowa.
Opracowanie odzwierciedla stan prawa i piśmiennictwa na koniec 2013 roku.

Marek Lubelski, Renata Pawlik, Adam Strzelec

(…) dwa główne cele przyświecały autorom tego tomu. Pierwszy, to przypomnienie wielkiej polskiej kodyfikacji, której owocem był kodeks karny z 1932 roku. Przypomnienie i zarazem złożenie hołdu dziełu i jego twórcom.
Drugi, to próba odnalezienia idei przewodniej nowelizacji kodeksu z 1997 roku.

ze słowa wstępnego Jana Widackiego

Spis treści /pdf/

Socially Responsible Business

ed. by Dariusz Fatuła, Bojan Krstić

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-356-5

The advantage of Socially Responsible Business may lie in a long-term benefit connected with more constant though sometimes not so dynamic development, better reputation in the society, which as an element of public relations may in return bring greater rewards.
This book is the result of cooperation between the authors from Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University – Poland and researchers from University of Niš – Faculty of Economics (Project No. 179066 – „Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences in the process of European integration of Serbia”, which is funded of Ministry of Education, Science and Technology development of Republic of Serbia).

Contents /pdf/ Preface /pdf/

Poland, Hungary, the World. Selected Aspects of Contemporary Economy

ed by Klemens Budzowski, Magdolna Laczay

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-372-5

Contents /pdf/ Introduction /pdf/

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 2

redakcja naukowa Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-301-5

Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Vol. 1

redakcja naukowa Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak

Kraków 2014

ISBN 978-7571-316-9

Jest to kontynuacja opracowań pt. Przemiany struktur regionalnych oraz Społeczno-ekonomiczne przemiany struktur regionalnych wydanych pod redakcja Piotra Raźniaka. niniejsza książka została poświęcona zagadnieniom związanym z gospodarką przestrzenną (rozdziały dotyczące problematyki migracji i zmiany liczby ludności w różnych układach przestrzennych). Ponadto zwrócono uwagę na zmiany funkcji w wybranych obszarach metropolitalnych oraz poziomu życia w Polsce. Przedstawiono także problematykę związana z kierunkami rozwoju obszarów przygranicznych Unii Europejskiej.

Networked individuals in the virtual political and social mediasphere

Marta du Vall, Marta Majorek

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-364-0

Contents /pdf/ Introduction /pdf/

Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. Tom II

redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka

Kraków 2014

ISBN 978-83-7572-360-2

Spis treści /pdf/ Wprowadzenie /pdf/

Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach. Tom I

redakcja naukowa Józef Kuźma, Jolanta Pułka

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-291-9

(…) jest pracą zbiorową, w której zaprezentowane zostało wieloaspektowe spojrzenie na polską edukacje, szkołę i ucznia w kontekscie globalnym i krajowym. Jej treść wpisuje się w prowadzone w ostatnich latach dyskusje na temat szkoły i nauczycieli, warunków ich pracy, reformy edukacji. Wiele wyników badań, ale przede wszystkim codzienne doświadczenia milionów uczniów i ich nauczycieli wskazują na głęboki regres polskiego systemu szkolnego i edukacji, na brak długoterminowej, konsekwentnej, mądrej polityki edukacyjnej. Również system kształcenia przyszłych nauczycieli budzi coraz wiecej uwag w obliczu coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb uczniów.

(…) Dlatego moją wielka aprobatę wzbudza prezentowana problematyka pracy, której tytuł w bardzo wyraźny sposób oddaje intencje redaktorów naukowych – Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach.

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha

Spis treści /pdf/ Wprowadzenie /pdf/

Cisza w teorii i praktyce

Obraz interdyscyplinarny

redakcja naukowa Teresa Olearczyk

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-352-7

We współczesnym świecie cisza zyskuje na znaczeniu ze względów fizjologicznych, służy do odreagowania lub zahamowania nadmiaru bodźców zewnętrznych; jest niezbędna zarówno w prowadzeniu dialogu, jak i zachowaniu dyscypliny. Nadzieje związane z wprowadzeniem ciszy w proces wychowawczy dotyczą potrzeby zrozumienia przez człowieka otaczającego świata, która znajduje wyraz w coraz częściej spotykanej nadpobudliwości, zaburzeniach emocjonalnych i psychicznych, w zachowaniach agresywnych. (…) Współautorzy tego zbioru podzielili się wiedzą i przemyśleniami z perspektywy swoich zainteresowań badawczych, jednak centralnymi kategoriami rozważań uczyniono pojęcia różnorodności, wielowymiarowości ciszy oraz możliwości wykorzystania jej jako zasady pedagogicznej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

z przedmowy prof. Teresy Olearczyk

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Badania poligraficzne w Polsce

redakcja Jan Widacki

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-259-9

Spis treści /pdf/ Wstęp /pdf/

Królewski kościół katedralny na Wawelu w rocznicę konsekracji 1364–2014

Royal Cethedral Church on Wawel Hill in Krakow Jubilee of the Consecration 1364-2014

Tomasz Węcławowicz

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-275-9 (oprawa broszurowa)
ISBN 978-83-7571-287-2 (oprawa twarda)

„… ” jest ważną próba odczytania genezy gotyckiej katedry, jej założeń, planów, faz budowy z wykorzystaniem nie tylko źródeł pisanych i archeologii, ale także tego na co pozwala interpretacja miejsca (topografia) funkcji budowanego kościoła (katedra królewska, sanktuarium), także możliwości interpretacji, jakie daje architektura szukając odpowiedzi na pytanie, co przed 650 lat ukształtowało jej bryłę. refleksje te mają zasadnicze znaczenie dla postrzegania katedry i w przyszłości i współcześnie. Są ważne do zrozumienia tego, co od pokoleń określa i zawiera jej wielkość.

Katedra była miejscem Laus perennis przez kilka stuleci. Jej wyjątkowość podkreślały koronacje i pogrzeby królewskie […] jest miejscem w Polsce jedynym w swoim rodzaju, niezwykłym, wyjątkowym, najwyższym. […] Przestrzeń tego „przybytku Boga z ludźmi” wyznaczają fundamenty katedry, jej ściany i sklepienia, jej dachy i wieże, jej architektura.

ks prof. Jacek Urban, Locus iste a Deo factus est

Krakowska katedra nie doczekała się dotychczas nowoczesnej monografii architektonicznej. Książka Tomasza Węcławowicza częściowo wypełni tę lukę i jest opracowaniem od dawna oczekiwanym. Walorem publikacji jest dwujęzyczny tekst – polski i angielski – dzięki czemu może ona wejść do międzynarodowego obiegu naukowego.

fragment recenzji wydawniczej dr hab. Andrzej Włodarek

Chemia surowców kosmetycznych

Ćwiczenia laboratoryjne

Artur Budzowski, Regina Gil, Katarzyna Zięba

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-279-7

Spis treści /pdf/

Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce

Barbara Podolec

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-298-8

Celem opracowania było zaprezentowanie wyników badań nad wybranymi aspektami materialnej sfery warunków życia ludności, jak również wskazanie możliwości zastosowania metod ilościowych w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zamiarem autorki było przedstawienie wspomnianej problematyki w taki sposób, aby była ona przydatna i przystępna dla studentów oraz seminarzystów. Przygotowując własne prace, stają oni bowiem często przed problemem prawidłowego zastosowania metod ilościowych do opisu badanej rzeczywistości. Praca Barbary Podolec stanowić może istotną pomoc w przygotowaniu części empirycznej ich prac, w szczególności podejmujących zagadnienia społeczno-ekonomiczne.

z recenzji prof. UEK dra hab. Pawła Ulmana

Innowacje w procesie zarządzania regionem

red. Zbigniew Makieła

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-271-1

Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionu powszechnie jest uznawane przez aktorów tworzących zbiór regionalnych podmiotów. W rozwiniętej gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze, regiony konkurują pomiędzy sobą o pozyskanie czynników rozwoju, które pozwolą im na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Jednym z ważniejszych czynników rozwoju regionalnego jest przedsiębiorczość mieszkańców, menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw, władz samorządowych. Z przedsiębiorczością ściśle powiązana jest innowacyjność, która odgrywa kluczową rolę- jako czynnik rozwoju. Innowacyjność jest procesem polegającym na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe idee i wdrażania ich w praktykę. Regiony dążące do poprawy poziomu innowacyjności wybierają drogi pozyskiwania innowacji: inwestują w wiedzę, w rozwój uczelni, w sektor badawczo-rozwojowy, którego efekty inwestycyjne są wprawdzie rozłożone w czasie i wdrażane z pewnym opóźnieniem, ale są działaniem długotrwałym i skutecznym.

Spis treści /pdf/

Szkice z dziejów prawa karnego i kryminologii w Krakowie

Myśli i ludzie

Jan Widacki

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-2865

Zawarte w tym tomie teksty czyta się z ogromnym zainteresowaniem i to zarówno ze względu na ich zawartość merytoryczną , jak i język, którym są napisane. Przez pryzmat życiorysów kilku wybranych postaci Jan Widacki pokazuje i udowadnia, iż krakowska nauka prawa karnego i kryminologii znajdowała się od wieków w nurcie nauki europejskiej. Analizując poglądy poszczególnych uczonych, Autor stara się nie tyle dokonać ich pełnej rekonstrukcji, co raczej dostarczyć nowych danych, dotychczas nieznanych oraz wyjaśnić, dlaczego przypominanie ich po wielu latach ma sens.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Janiny Błachut

Spis treści /pdf/

Działania opiekuńcze w profilaktyce i terapii

red. Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Grażyna Dębska

Kraków 2014

ISBN 978-83-7571-227-8

W życiu człowieka często występują stany zaburzeń fizykalnych oraz psychicznych. We wszystkich schorzeniach konieczne jest więc przeprowadzenie właściwego rozpoznania, a potem wdrożenie należytego leczenia. Szczególnie ważne jest zorganizowanie w środowisku przez pracowników ochrony służby zdrowia i opieki społecznej działań opiekuńczych i profilaktycznych.
Opieka jest potrzebna wszystkim, zarówno dzieciom, jak i dorosłym, a w sposób szczególny osobom starszym, w tym terminalnie chorym. Prezentowane w niniejszej monografii teksty uwzględniają właśnie tę wieloczynnikową aktywność opiekuńczą.

ze wstępu