Książki wydane w 2013 roku

Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej

pod redakcja Anny Goździalskiej i Jerzego Jaśkiewicza

Kraków 2013

ISBN 978-8375712902

W procesie dbałości o zdrowie człowiek od zawsze był-i wciąż jest-pouczany, że znacznie skuteczniej jest zapobiegać schorzeniom niż leczyć. Medycyna prewencyjna jest więc ukierunkowana na wszystkie specjalności medyczne, ale także na zdroworozsądkowe myślenie. Realizując wskazania dotyczące profilaktyki można spodziewać się pełnego komfortu życia, które obejmuje i efektywną pracę, i zasłużony odpoczynek. Niniejsza monografia odnosi czytelnika nie tylko do bardzo różnych kierunków prozdrowotnych, ale także do leczenia schorzeń już występujących. Zamierzeniem autorów było przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu profilaktyki prozdrowotnej cukrzycy, otyłości, zaburzeń lipidowych i zmian skórnych, pielęgnacji w tych schorzeniach, a także problemów kosmetologicznych skóry, towarzyszącym tym zaburzeniom.

ze wstępu

Spis treści /pdf/

Prostytucja Studium zjawiska

red. naukowa Robert Kowalczyk, Małgorzata Leśniak

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-207-0

Tom dotyka problematyki, która wciąż w polskich naukach o zdrowiu, medycznych, społecznych i humanistycznych jest terra incognita – prostytucja. Jest to wieloaspektowe studium owego zjawiska, składające się z trzynastu artykułów naukowych. Zaprezentowany wybór tekstów pozwala na lepsze zrozumienie, czym w istocie jest prostytucja.

Spis treści /pdf/

Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku – twórcy, nurty i tendencje

Anna Dettloff

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-2155 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-7571-2674 (oprawa twarda)

Oparta na solidnej kwerendzie źródłowej monografia ukazuje uporządkowany obraz rzeźby krakowskiej z okresu od około 1740 do 1790 roku. Świetna pod względem warsztatu naukowego i przynosząca nowe wyniki pozycja jest adresowana do specjalistów – głównie historyków sztuki. Jednak zarówno ukazana w niej problematyka, mogąca interesować także niefachowców, przede wszystkim przedstawicieli innych dyscyplin historycznych, ale także amatorów-pasjonatów sztuki i historii kultury, jak i warsztat pisarski autorki, umiejącej jasno konstruować rozprawę i logicznie prowadzić wywód, posługującej się pięknym, bogatym, choć przy tym funkcjonalnym językiem, nie epatującym pseudonaukową terminologią i metodologicznymi udziwnieniami stylu, ułatwia swobodną lekturę.

prof. dr hab. Adam Małkiewicz

Spis treści /pdf/ Wprowadzenie /pdf/

Rola Niemiec w kryzysie strefy Euro po 2009 roku

Erhard Cziomer

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-2476

Przedmiotem analizy jest próba syntetycznego ukazania genezy, uwarunkowań i ewolucji kryzysu strefy euro ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w działaniach na rzecz jego przezwyciężenia w latach 2009–2013. Towarzyszące temu kryzysowi złożone zjawiska, tendencje i procesy o charakterze polityczno-gospodarczo-społecznym stworzyły dla Niemiec, w aspekcie wewnętrznym i międzynarodowym, nową sytuację jako czołowego państwa UE pod względem potencjału ekonomicznego. Musiały one określić swoje interesy i cele nie tylko z uwagi na ratowanie zadłużonych krajów strefy euro, lecz także w odniesieniu do przejęcia nowej roli w UE oraz całej Europie. Po omówieniu wyznaczników nowych uwarunkowań oraz założeń polityki europejskiej Niemiec, autor określa fazy wdrażania strategii ratowania strefy euro przez rząd chadecko-liberalny CDU/CSU/FDP z kanclerz A. Merkel oraz przedstawia jego nowe priorytety w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w dobie globalizacji i kryzysu UE. Wnioski końcowe są syntetyczną ocenę implikacji wyników wyborów do Bundestagu z 22 września 2013 r. dla nowych wyzwań wewnętrznych oraz roli międzynarodowej Niemiec.

Mistrzowie i Uczniowie. Katalog projektów Klas Mistrzowskich na kierunku Architektura

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-223-0

Katalog wydany z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dzieła wybrane Edmunda Krzymuskiego

Tom II
Teoria karna Kanta ze stanowiska jego ogólnej nauki o rozumie praktycznym

z przedmową Jana Widackiego

Kraków 2013

ISBN ______________

Tom dotyka problematyki, która wciąż w polskich naukach o zdrowiu, medycznych, społecznych i humanistycznych jest terra incognita – prostytucja. Jest to wieloaspektowe studium owego zjawiska, składające się z trzynastu artykułów naukowych. Zaprezentowany wybór tekstów pozwala na lepsze zrozumienie, czym w istocie jest prostytucja.

Spis treści /pdf/

Po Jakubowej drabinie

O rytuale inicjacyjnym żydowskich lóż parawolnomularskich B’nai B’rith w okresie międzywojennym

Anna Kargol

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-258-2

Dr Anna Kargol podejmuje materię ważną, zarazem kontrowersyjną i nawet dziś budzącą emocje. Główny przedmiot i cel poznawczy pracy stanowi „ukazanie wyjątkowego i oryginalnego inicjacyjnego, rytualnego charakteru polskiego Zakonu B’nai B’rith okresu międzywojennego- z wyłączeniem pozostałych aspektów społecznych czy politycznych”.
Ruch B’nai B’rith odciął się od swoich wolnomularskich korzeni, przybrał charakter charytatywno-oświatowy, a w warunkach polskich stał się ostoją tendencji syjonistycznych- ale niezależnie od takich czy innych opinii współczesnych pozostał związkiem o charakterze inicjacyjnym.
Na specjalną uwagę zasługuje źródłowa część wydawnictwa, a zwłaszcza dokonany przez Autorkę przekład na język polski obszernej partii rytuału.

z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Tadeusza Cegielskiego

Krajowe Ramy Kwalifikacji – biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?

redakcja naukowa Maria Kapiszewska

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-250-6

Spis treści /pdf/

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa

Aspekty teoretyczne i praktyczne

Jan Czaja

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-203-2

Niniejsze opracowanie Kulturowy wymiar bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne jest aktualizacją i rozwinięciem opublikowanej w 2008 r. przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne książki Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Przez pięć lat jakie minęły od tego czasu pogłębiło się zainteresowanie czynnikami kulturowymi w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie najważniejszej warstwy tych stosunków, jakim jest bezpieczeństwo. Stosownie do przedstawionych wyżej założeń struktura książki oparta została na czterech powiązanych ze sobą częściach, noszących następujące tytuły: część pierwsza – Bezpieczeństwo. Wymiar kulturowy. Aspekty metodologiczne. Część druga – Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i integracji. Część trzecia – Kultura bezpieczeństwa. Aspekty narodowe i międzynarodowe. Część czwarta – Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego.

ze wstępu

Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia

Zbiór zadań

red. Alicja Dziuba-Burczyk

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-294-0

Monografia wypełnia duże zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje, gdyż […] wyróżnia się zakresem tematycznym. Mam tu na myśli wiązanie merytorycznej treści każdego rozdziału z normami Krajowych Ram Kwalifikacji i efektami kształcenia. Z tego też tytułu bardzo istotną częścią monografii jest jej część metodyczna.
Wysoko oceniam część praktyczną monografii. To bardzo cenna część opracowania, szczególnie dla studentów wszelkich kierunków studiów ekonomicznych, studiów podyplomowych, praktyków, ale i osób chcących poznać zasady rachunkowości.

z recenzji wydawniczej prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Szplita

Spis treści /pdf/

Cocto latere nobilitavit

O ceglanych murach kościołów średniowiecznego Krakowa

Tomasz Węcławowicz

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-238-4

Do tytułowych rozważań o ceglanych kościołach średniowiecznego Krakowa wybrano reprezentatywne przykłady: najwcześniejsze, pokazujące recepcję ceramicznego tworzywa w wieku XIII i o sto lat późniejsze, z czasów swoistego apogeum rozwoju ceglano-kamiennej architektury w Małopolsce, nazywanej tradycyjnie ,,kazimierzowską”. Są to kościoły klasztorne: Franciszkanów i Cystersów w Mogile oraz parafialne: Mariacki i Bożego Ciała na Kazimierzu. Dobór był także uwarunkowany nowymi odkryciami dokonanymi w tychże kościołach w trakcie niedawnych prac konserwatorskich. W toku narracji pojawią się także odniesienia do kościoła Norbertanek na Zwierzyńcu, warsztatowo związanego zarówno z cysterskim, jak i franciszkańskim, oraz do kościoła pw. św. Katarzyny przy kazimierskim klasztorze Augustianów, rozpoczętym równolegle z pobliskim farnym, ale nigdy niedokończonym zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami. Wzmiankowana wyżej czwarta bazylika gotycka – dominikańska, mimo że największa z nich, nie będzie omawiana, ponieważ neogotycka odbudowa niemal całkowicie zatarła pierwotne cechy warsztatowe.
Zakres analizy jest zróżnicowany, uwarunkowany przez materiał zabytkowy: stan zachowania i opracowania źródeł pisanych oraz stan zachowania źródeł materialnych, czyli murów i detali architektonicznych. O ile zasób źródeł pisanych nie ulega zmianom od dziesięcioleci, o tyle w wyniku badań architektonicznych i wykopaliskowych rozpoznanie źródeł materialnych sukcesywnie się powiększa.
Konfrontacja obu typów źródeł pozwala zmienić znacząco stan badań i zweryfikować wiele utartych poglądów. Jednakże w celu właściwej interpretacji dekoracji far Mariackiej i kazimierskiej, pozbawionych komentarza i oparcia w źródłach pisanych, poszerzono rozważania o ikonografię nie tylko figur, ale i całej przestrzeni sakralnej. Ponadto, każde dzieło architektury, zwłaszcza sakralnej, może być rozumiane jako tekst kultury. Powstawało w określonym kulturowym kontekście i było przez ówczesnych odbiorców ,,kulturowo doświadczane” i przeżywane. Zachowywało rzeczywistość o określonej strukturze i układzie znaczeń. Zawierało bowiem całe sekwencje komunikatów porządkujących czas i otaczającą przestrzeń. Kluczem do zrozumienia celu budowy ogromnych kościołów (trwającej całe dziesięciolecia) jest poszukiwanie tropów i symbolicznych sensów oraz odczytanie ich oryginalnych znaczeń. Wybrane kościoły, zarówno wczesne klasztorne, jak i reprezentacyjne – parafialne, zostały potraktowane jako nośniki wielorakich treści do uważnego czytania i wielowarstwowego interpretowania. Treści ideowe były bowiem najważniejszą przyczyną sprawczą każdej fundacji sakralnej i moderowały recepcję form architektonicznych, tendencji stylowych, wreszcie skutkowały sprowadzeniem muratorskich warsztatów z pobliskich bądź z odległych regionów artystycznych.
„… ta publikacja o typowo naukowym charakterze stanowi ważny i unikatowy punkt widzenia na związki pomiędzy architekturą a mecenatem i jest wzorcem warsztatowym interpretacji treści ideowo – artystycznych i strukturalno – materialnych architektury, pojmowanej jako dzieło sztuki. Jest zatem istotnym wkładem nie tylko do historii sztuki, ale tażke do jej teorii.”

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki

Ukraina i Ukraińcy w polskiej myśli politycznej. Od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

Barbara Stoczewska

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-222-3

Książka jest pierwszą na gruncie nauki polskiej publikacją tak szeroko traktującą o stosunkach przedstawicieli polskiej myśli wobec Ukrainy i Ukraińców. Autorka wybrała arcytrudną ścieżkę, zdecydowała bowiem skoncentrować się na tak wielu i tak różnorodnych doktrynach i środowiskach wyłącznie z jednego punktu widzenia, przez jedną soczewkę. Zadanie wyjątkowo złożone, mimo swej pozornej prostoty, symbolizowanej przez jeden wątek. Biorąc pod uwagę walory formalne, merytoryczne oraz warsztatowe, z satysfakcją rekomenduję opracowanie do wydania.

z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Włodzimierza Bernackiego

Architektoniczne przesłania

Pawilon Polski na Światowej Wystawie EXPO 2005 Aichi w Japonii

Krzysztof Ingarden

Kraków 2013

ISBN 978-83-7571-214-8

Niniejsza monografia jest próbą uporządkowania w formie książkowej materiału dotyczącego efemerycznego projektu, który istniał tylko przez sześć miesięcy trwania światowej Wystawy EXPO 2005 w Japonii.
Projekt Architektoniczny został wyłoniony w ogólnopolskim konkursie w roku 2004, był budowany na terenach wystawowych od listopada 2004 do marca 2005 roku, następnie po zakończeniu został sprzedany i rozebrany.
Zamierzeniem autora było zebranie rozproszonych archiwalnych materiałów ilustracyjnych, aby uchronić je przed zaginięciem, opisanie założeń autorskich pawilonu, a także uzupełnienie ich o komentarz opisujący proces projektowy, który doprowadził do realizacji wiklinowego pawilonu.