Wydawane czasopisma

w nawiasie punktacja z wykazu czasopism punktowanych (o ile widnieje w wykazie), opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • kwartalnik „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (40 punktów)
  • półrocznik [od 2020 roku] „European Polygraph” (100 punktów)
  • półrocznik [od 2020 roku] „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (20 punktów)
  • półrocznik [od 2021 roku] „Państwo i Społeczeństwo” (40 punktów)
  • półrocznik „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” (20 punktów)
  • rocznik „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” (70 punktów)
  • Medicine and Public Health

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka

Czasopismo ukazuje się od 2007 r. (poprzedni tytuł – Problemy Bezpieczeństwa). Adresowane jest do odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich interesujących się polityką międzynarodową XX w.

Redakcja Kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” ma przyjemność poinformować, że czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (40 pkt.).

Strona czasopisma

European Polygraph

Czasopismo wydawane od roku 2007 (od 2020 roku jako półrocznik). Podejmuje tematykę i analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 100

Strona czasopisma

Państwo i Społeczeństwo

Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane od 2001 roku. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 40

Strona czasopisma

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Czasopismo wydawane od 2004 roku (od 2020 roku jako półrocznik). Skierowane jest do czytelników zainteresowanych zagadnieniami polityki międzynarodowej, politologii, współczesnej ekonomii oraz kulturoznawstwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 20

Strona czasopisma

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 70

Strona czasopisma

Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały

Każdy tom porusza inne zagadnienie, m.in. z zakresu nauk prawnych, administracji publicznej, finansów publicznych, integracji europejskiej. Adresowane do prawników oraz studentów prawa i nauk społecznych. Poruszane w nim zagadnienia mogą zainteresować również administratywistów.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 20

Strona czasopisma

Medicine and Public Health

Medicine and Public Health – journal of the Faculty of Medicine and Health Sciences of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. The subject of the periodical covers the scope in all medical and public health fields.
The Journal is published in English. The submitted manuscripts are subjected to a thorough double-blind review process. The original version is electronic-only with special printed issues. Articles are published in open access.
The journal’s Editorial Board encompasses professionals with extensive academic qualifications; this ensures that the journal maintains high scientific standards and has a broad international coverage.
All information about the magazine, requirements for authors, details of publishing policy and ethical issues are available at: medphj.com

Czasopismo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematyka periodyku obejmuje zakres szeroko pojętych nauk medycznych i zdrowia publicznego. Półrocznik wydawany jest w języku angielskim, wersją pierwotną jest forma elektroniczna z możliwością przygotowania okazjonalnych wydań specjalnych również w wersji papierowej. Artykuły publikowane są w wolnym dostępie (open access). Nadsyłane manuskrypty poddawane są procesowi recenzji opartemu zgodnie z obowiązującą procedurą na zasadzie double-blind review proces.
Radę naukową czasopisma tworzą uznani naukowcy i wysokiej klasy specjaliści krajowi i zagraniczni, co przekłada się na utrzymanie światowych standardów publikacji naukowej oraz międzynarodowy zasięg. Wszelkie informacje na temat czasopisma, wymagania dla autorów, szczegóły polityki wydawniczej i kwestii etycznych dostępne są na stronie czasopisma.

Strona czasopisma redagowana i aktualizowana przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu KA

Strona czasopisma