Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstała w roku 2004, od 2015 roku działa w strukturach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Profil wydawnictwa

Oficyna wydaje prace głównie z dziedziny nauk społecznych. Czasopisma naukowe uczelni publikowane są w wersji pierwotnej elektronicznej w wolnym dostępie – jeden kwartalnik, cztery półroczniki i rocznik. Wydajemy także: podręczniki, monografie, książki pomocnicze, skrypty, zeszyty naukowe, materiały konferencyjne, księgi jubileuszowe, wydawnictwa okolicznościowe, reprinty, katalogi. Istotną część naszych publikacji stanowią książki habilitacyjne i prace osób ubiegających się o profesurę.
Wszystkie teksty są recenzowane zgodnie z obowiązującymi procedurami; na każdym etapie procesu wydawniczego kierujemy się obowiązującymi zasadami etyki wydawniczej. Dbamy o wysoką jakość edytorską naszych publikacji także typograficzną. Dzięki Repozytorium eRIKA KAAFM systematycznie rośnie liczba tytułów zdigitalizowanych

Radę Wydawniczą Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego tworzą: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski.

Oficyna Wydawnicza AFM jest wydawcą następujących czasopism:

 • Państwo i Społeczeństwo
 • Krakowskie Studia Międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka
 • European Polygraph
 • Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
 • Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały
 • Medicine and Public Health

Punktacja czasopism

Czasopisma ujęte w wykazie czasopism punktowanych, opublikowanym przez Ministra Edukacji i Nauki:

 • kwartalnik „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 40 punktów
 • półrocznik [od 2020 roku] „European Polygraph” 100 punktów
 • półrocznik [od 2020 roku] „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 20 punktów
 • półrocznik [od 2021 roku] „Państwo i Społeczeństwo” 40 punktów
 • półrocznik „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 40 punktów
 • rocznik „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 70 punktów

Informacje dla autorów

Ogólne informacje dla autorów na temat przygotowania tekstu do druku oraz informacje dotyczące zasad recenzowania artykułów w czasopismach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wydawane czasopisma

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka

Czasopismo ukazuje się od 2007 r. (poprzedni tytuł – Problemy Bezpieczeństwa). Adresowane jest do odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich interesujących się polityką międzynarodową XX w.

Redakcja Kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” ma przyjemność poinformować, że czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (40 pkt.).

Strona czasopisma

European Polygraph

Czasopismo wydawane od roku 2007 (od 2020 roku jako półrocznik). Podejmuje tematykę i analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 100

Strona czasopisma

Państwo i Społeczeństwo

Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane od 2001 roku. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 40

Strona czasopisma

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Czasopismo wydawane od 2004 roku (od 2020 roku jako półrocznik). Skierowane jest do czytelników zainteresowanych zagadnieniami polityki międzynarodowej, politologii, współczesnej ekonomii oraz kulturoznawstwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 20

Strona czasopisma

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 70

Strona czasopisma

Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały

Każdy tom porusza inne zagadnienie, m.in. z zakresu nauk prawnych, administracji publicznej, finansów publicznych, integracji europejskiej. Adresowane do prawników oraz studentów prawa i nauk społecznych. Poruszane w nim zagadnienia mogą zainteresować również administratywistów.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 40

Strona czasopisma

Medicine and Public Health

Medicine and Public Health – journal of the Faculty of Medicine and Health Sciences of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. The subject of the periodical covers the scope in all medical and public health fields.
The Journal is published in English. The submitted manuscripts are subjected to a thorough double-blind review process. The original version is electronic-only with special printed issues. Articles are published in open access.
The journal’s Editorial Board encompasses professionals with extensive academic qualifications; this ensures that the journal maintains high scientific standards and has a broad international coverage.
All information about the magazine, requirements for authors, details of publishing policy and ethical issues are available at: medphj.com

Czasopismo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematyka periodyku obejmuje zakres szeroko pojętych nauk medycznych i zdrowia publicznego. Półrocznik wydawany jest w języku angielskim, wersją pierwotną jest forma elektroniczna z możliwością przygotowania okazjonalnych wydań specjalnych również w wersji papierowej. Artykuły publikowane są w wolnym dostępie (open access). Nadsyłane manuskrypty poddawane są procesowi recenzji opartemu zgodnie z obowiązującą procedurą na zasadzie double-blind review proces.
Radę naukową czasopisma tworzą uznani naukowcy i wysokiej klasy specjaliści krajowi i zagraniczni, co przekłada się na utrzymanie światowych standardów publikacji naukowej oraz międzynarodowy zasięg. Wszelkie informacje na temat czasopisma, wymagania dla autorów, szczegóły polityki wydawniczej i kwestii etycznych dostępne są na stronie czasopisma.

Strona czasopisma

Etyka wydawnicza

Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§ czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§ decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§ ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§ podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§ nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§ ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§ jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§ może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§ jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§ zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§ jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§ w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§ decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§ bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§ W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§ ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§ jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§ jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§ powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§ nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§ jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§ Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.