Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstała w roku 2004, od 2015 roku działa w strukturach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Książki – Nowości

Ocena jakości życia chorego na stwardnienie rozsiane w aspekcie funkcjonowania rodzinnego

Aleksandra Wróbel, Piotr Wróbel

Kraków 2024

e-ISBN 978-83-67491-38-9

„Monografia stanowi kolejny ważny wkład w zwrócenie uwagi na problematykę chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście jakości życia i funkcjonowania rodzinnego. […] Badaniami objęto 120 chorych na stwardnienie rozsiane, leczonych zarówno ambulatoryjnie, jak i będących pod opieką wyspecjalizowanych placówek całodobowych”.

z recenzji dr hab. n. med. Ireny Milaniak, prof. KAAFM

„Książka poświęcona jest zagadnieniom stwardnienia rozsianego, chorobie układu nerwowego w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej, najczęściej z przebiegiem fazowym oraz okresami zaostrzeń i remisji. Problematyka dotycząca jakości życia osób z tą jednostką chorobową jest dość częstym tematem badań naukowych i na pewno przedstawiona mi do recenzji praca nie wyczerpuje rodzących się pytań w tej materii”.

z recenzji dr. hab. Dariusza Muchy, prof. AWF

Zdrowie psychiczne i zasoby osobiste a odporność

Część 1: Potencjał odporności psychospołecznych z perspektywy zasobów człowieka

pod redakcją Ewy Wilczek-Rużyczki

Kraków 2024

e-ISBN 978-83-67491-39-6

Zdrowie psychiczne i zasoby osobiste a odporność

Część 2: Psychosomatyka a doświadczanie choroby

pod redakcją Ewy Wilczek-Rużyczki

Kraków 2024

e-ISBN 978-83-67491-40-2

Dynamicznie zmieniające się wokół nas otoczenie zarówno w wymiarze społecznym, jak i technologicznym wymaga od współczesnego człowieka wysokiej adaptowalności, aby w konsekwencji mógł doświadczać pozytywnej jakości życia. Nie jest to łatwe, ponieważ współcześnie mierzymy się z wielowymiarowymi, złożonymi kontekstowo i kulturowo problemami. Dotykają one wszystkich grup zawodowych, nawet tych, które z definicji profesjonalnie pomagają innym (psychologów, terapeutów, lekarzy różnych specjalizacji itp.), na co uwagę zwracają Autorzy w wielu miejscach tej monografii. W tym znaczeniu jest ona ważna i bardzo potrzebna. Będzie cenną lekturą nie tylko dla studentów nauk społecznych, medycznych i o zdrowiu, psychologów praktyków, ale także inspiracją do badań dla wielu interdyscyplinarnych środowisk naukowych.

z recenzji wydawniczej dr. hab. Antoniego Wontorczyka, prof. UJ

Dyskretny urok teorii

Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Biernata

pod redakcją Jakuba Biernata i Marcina Pieniążka

Kraków 2024

ISBN 978-83-67491-36-5
e-ISBN 978-83-67491-37-2

DOI: 10.48269/978-83-67491-37-2

„Inicjatywa władz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego by uczcić jubileusz siedemdziesiątej piątej rocznicy urodzin Profesora Tadeusza Biernata wydaniem niniejszej księgi i powierzenie nam roli jej redaktorów postawiło przed nami szereg wyzwań. Ich realizacja jest zaszczytem wiążącym się wszakże z niemałą odpowiedzialnością. Dotyczy to zwłaszcza przedstawienia sylwetki Jubilata. Szczególnie kuszącym w tym ostatnim zakresie zdaje się być wskazanie dominującej cechy – najlepiej manifestującej się i w życiu zawodowym i w życiu osobistym – mogącej stanowić zarówno kamień węgielny, jak i zaprawę łączącą elementy budowli będącej opisem Jubilata. W pierwszym odruchu ciśnie się jednak na usta pytanie: jakże kompetentnie i rozważnie wskazać jedną cechę takiej osoby jak Profesor Tadeusz Biernat? W jego wielowymiarowości – jako człowieka, naukowca, nauczyciela akademickiego, członka rodziny, przełożonego – narzucające się poszczególne cechy nawet gdy trafnie go opisują, mogą sprawiać wrażenie nieuprawnionej redukcji. Wieloletnie i złożone relacje z Jubilatem sprawiają, że przedstawiony dylemat jest dla nas w istocie pozorny. Oczywistą, dominującą, niepodważalną i jakże pojemną cechą Profesora Tadeusza Biernata – w całym kosmosie jego człowieczeństwa – jest wszechstronność.”

Jakub Biernat, Marcin Pieniążek

Cyfrowe oblicza buntu kobiet. Wirtualne praktyki komunikacyjne na rzecz zmiany społeczno-kulturowej w Polsce w latach 2016–2022

Grażyna Piechota

Kraków 2023

ISBN 978-83-67491-34-1
e-ISBN 978-83-67491-35-8

DOI: 10.48269/978-83-67491-35-8

„Problematyka książki jest aktualna, bardzo ważna i znacząca poznawczo. Przedmiotem analizy są bowiem Czarne Marsze, a następnie Ogólnopolski Strajk Kobiet, które odbywały się w zaznaczonym interwale czasowym w Polsce. Merytoryczną wartość książki oceniam bardzo wysoko. Walory poznawcze książki wynikają z połączenia różnych perspektyw badawczych i wielości teorii zastosowanych do wyjaśnienia zjawiska protestu kobiet jako nowego ruchu społecznego. Łącząc różne pola analizy, Autorka potwierdziła rosnące znaczenie komunikacji wirtualnej dla dyskursów tożsamościowych”.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Iwony Hofman, UMCS w Lublinie

„Przedstawiona mi do recenzji praca to ciekawa lektura, przybliżająca obraz buntu kobiet w Polsce. Stanowi dobre i wartościowe źródło wiedzy o ruchach protestu, z naciskiem na dyscyplinę nauki o mediach i komunikowaniu. Rzetelna analiza badawcza przeprowadzona przez Autorkę zaprezentowana została w sposób niezwykle syntetyczny i sprawny, co może stanowić inspirację dla młodszych badaczek i badaczy w tym obszarze”.

z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, prof. SGH

The industry of electric vehicles: environmental, marketing and social aspects of management

edited by Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Krzysztof Waśniewski

Kraków 2023

e-ISBN 978-83-67491-20-4

Table of Contents /pdf/ Introduction /pdf/