Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego powstała w roku 2004, od 2015 roku działa w strukturach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wydając podręczniki, monografie, książki pomocnicze, skrypty, zeszyty naukowe, czasopisma naukowe uczelni, księgi jubileuszowe, wydawnictwa okolicznościowe, reprinty, katalogi. Jest wydawcą następujących czasopism:

Państwo i Społeczeństwo,

Krakowskie Studia Międzynarodowe,

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka,

European Polygraph,

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego,

Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały,

Medicine and Public Health,

Aequalitas

Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka

Czasopismo ukazuje się od 2007 r. (poprzedni tytuł – Problemy Bezpieczeństwa). Adresowane jest do odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich interesujących się polityką międzynarodową XX w.

Redakcja Kwartalnika „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” ma przyjemność poinformować, że czasopismo „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” uzyskało dofinansowanie MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Czasopismo objęte pomocą w ramach programu zostanie umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a artykuły naukowe publikowane w kwartalniku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej (20 pkt.).

Strona czasopismaPaństwo i Społeczeństwo

Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane od 2001 roku. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 5

Strona czasopismaKrakowskie Studia Międzynarodowe

Kwartalnik wydawany od 2004 roku. Skierowany jest do czytelników zainteresowanych zagadnieniami polityki międzynarodowej, politologii, współczesnej ekonomii oraz kulturoznawstwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 5

Strona czasopismaEuropean Polygraph

Czasopismo wydawane jako kwartalnik od roku 2007. Podejmuje tematykę i analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej. Zawiera publikacje oryginalnych badań, obserwacji, naukowych dochodzeń i recenzji książek.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 5

Strona czasopismaStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 5

Strona czasopismaStudia Prawnicze. Rozprawy i materiały

Każdy tom porusza inne zagadnienie, m.in. z zakresu nauk prawnych, administracji publicznej, finansów publicznych, integracji europejskiej. Adresowane do prawników oraz studentów prawa i nauk społecznych. Poruszane w nim zagadnienia mogą zainteresować również administratywistów.

Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkty przyznawane za publikację w czasopiśmie: 5

Strona czasopismaMedicine and Public Health

English

Nowe czasopismo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematyka periodyku obejmuje zakres szeroko pojętych nauk medycznych i zdrowia publicznego. Półrocznik wydawany jest w języku angielskim, wersją pierwotną jest forma elektroniczna z możliwością przygotowania okazjonalnych wydań specjalnych również w wersji papierowej. Artykuły publikowane są w wolnym dostępie (open access). Nadsyłane manuskrypty poddawane są procesowi recenzji opartemu zgodnie z obowiązującą procedurą na zasadzie double-blind review proces.
Radę naukową czasopisma tworzą uznani naukowcy i wysokiej klasy specjaliści krajowi i zagraniczni, co przekłada się na utrzymanie światowych standardów publikacji naukowej oraz międzynarodowy zasięg. Wszelkie informacje na temat czasopisma, wymagania dla autorów, szczegóły polityki wydawniczej i kwestii etycznych dostępne są na stronie czasopisma.

Sekretarz redakcji: dr Janusz Ligęza, email: medicineph@afm.edu.pl

Strona czasopismaAequalitas